Nowe zarządzenie NFZ w sprawie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zarządzenie Nr 9/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 4 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie, ustawie o refundacji, ustawie o wyrobach medycznych, rozporządzeniu MZ oraz Ogólnych warunkach umów.";

2) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;";

3) w § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.";

4) w § 21 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 30 czerwca 2014 r. dopuszcza się stosowanie wzoru zlecenia określonego w załączniku nr 8do zarządzenia.";

5) w załączniku nr 7 do zarządzenia, w tabeli, po "wierszu 3" dodaje się "wiersz 3a" w brzmieniu: " 

3a.

Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie

Czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, wymienione w załączniku do rozporządzenia MZ

W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność fizjoterapeuty*.

" ;

6) dodaje się załącznik nr 8 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
ds. Finansowych

Wiesława Kłos

Pliki do pobrania

Nowe z forum

INTER APTEKA Zgorzelec

Forum / dyskusyjne / inne

Weekendy, dyżury, godziny

Forum / praca / szukam pracy / magister

APTEKA DOM LEKOW - PRACA DLA MAGISTRA

Forum / praca / dam pracę / magister

Praca

Forum / praca / szukam pracy / technik


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.