O rękojmi raz jeszcze

O „rękojmi” raz jeszcze.

„Przymiot rękojmi należytego prowadzenia apteki jest jednym z wymogów ustawowych, żądanych od farmaceuty – kandydata na kierownika apteki. Brak stwierdzenia tego przymiotu w wymagany prawem sposób (uchwałą samorządu aptekarskiego) skutkuje niemożnością objęcia i pełnienia funkcji kierownika apteki i narażeniem się na odpowiedzialność karną („Kto nie będąc uprawniony kieruje apteką, podlega grzywnie” - art. 131 ust.1 Ustawy Prawo farmaceutyczne).” *1)

Stwierdzanie rękojmi należytego prowadzenia apteki, w skrócie – rękojmi, kształtuje się dwojako, zależnie od tego, czy dotyczy kierownika apteki (art.99 ust. 4a Ustawy Prawo farmaceutyczne), czy  podmiotu, który ubiega się, bądź uzyskał zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W przypadku aptekarza rękojmia dotyczy przede wszystkim należytego wykonywania zawodu, dlatego też organy samorządu zawodowego są autonomiczne w ocenie przydatności kandydata na kierownika apteki. Ponadto, ze względu na to, że aptekarz to zawód zaufania publicznego, stwierdzając rękojmię należy uwzględnić nie tylko wiedzę i wysokie kwalifikacje, ale także cechy szczególne naszego zawodu, takie jak sumienność i rzetelność oraz szlachetność i uczciwość.
Stwierdzenie rękojmi dotyczy każdego kierownika, dlatego też postępowanie jest konieczne tak w przypadku nowootwieranej apteki, jak i każdej zmiany na tym stanowisku w aptekach już funkcjonujących. Bez zatrudnionego kierownika apteka nie może funkcjonować! (wyjątek stanowi niezatrudniony kierownik – właściciel).

Procedura stwierdzania rękojmi zaczyna się od opiniowania kandydata przez komisję do spraw kontaktów z inspekcją farmaceutyczną, powołaną przez ORA. Komisja pracuje zgodnie z (przyjętym także przez ORA) regulaminem, który powstał w oparciu o zapisy: Ustawy o Izbach Aptekarskich (art.7 ust.1 pkt 2,5,6; art.7 ust.2 pkt 7), Ustawy Prawo farmaceutyczne (art.99 ust. 4a; art. 101 pkt 1), Uchwały NRA nr IV/125/2007 z 27 czerwca 2007 oraz Komunikatu WIF we Wrocławiu z 24 września 2007r., uwzględniając tryb art. 106 lub art. 207 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Opiniowanie należy wyłącznie do organów OIA właściwej ze względu na miejsce pracy kandydata.        VI Krajowy Zjazd Aptekarzy (20-22.01.2012) zobowiązał władze NIA do podjęcia starań zmieniających prawo tak, aby kierownik apteki musiał być członkiem tej OIA, na terenie której pełni funkcję.
Prof. Michał Kulesza w swojej opinii na temat rękojmi, wyraża pogląd, iż „każdy człowiek daje rękojmię tak długo, aż zostanie to zakwestionowane. W konsekwencji, postępowanie dowodowe w celu stwierdzenia przymiotu rękojmi, będzie polegało na szukaniu przesłanek negatywnych, które rękojmię wyłączają.”*1)
Uwzględniając powyższe, komisja w imieniu samorządu musi przygotować opinię o kandydacie – pozytywną w przypadku wyeliminowania przesłanek negatywnych, lub negatywną, jeśli u kandydata stwierdzone zostaną ku temu powody. Cytowana uchwała NRA zawiera §4, który brzmi: „W celu wydania opinii okręgowa rada aptekarska bada, czy nie zachodzą negatywne przesłanki, które mogą świadczyć o braku rękojmi należytego prowadzenia apteki, a do których należą następujące przypadki:
1)    farmaceuta nie spełnia wymogów formalnych zakreślonych w art.88 ust 2 Prawa                         farmaceutycznego;
2)    karalność za przestępstwa gospodarcze lub związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty;
3)    prawomocne ukaranie za postępowanie objęte odpowiedzialnością zawodową farmaceuty;
4)    niezakończone postępowanie korporacyjne wszczęte i prowadzone na podstawie art. 18 ustawy o izbach aptekarskich;
5)    udokumentowane protokołami kontroli lub formalnymi ocenami przeprowadzonymi przez powołane do tego organy i powtarzające się przypadki niewypełnienia lub nienależytego wypełniania obowiązków i zadań wymienionych w art. 88 ust 4 i 5 Prawa Farmaceutycznego;
6)    udokumentowane nie dopełnienie przez farmaceutę obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych określonego w art. 89 Prawa Farmaceutycznego, w ostatnim zakończonym okresie edukacyjnym;
7)    rażący brak wiedzy lub umiejętności potrzebnych do należytego wypełniania zadań kierownika apteki, potwierdzony sprawdzeniem w odpowiedniej formie przez okręgową radę aptekarską, bądź powołaną przez nią kompetentną komisję.”

Po wyeliminowaniu negatywnych przesłanek, kandydat ma okazję przekonać przedstawicieli samorządu, że będzie rzetelnym, prawym i odpowiedzialnym organizatorem pracy w aptece, że będzie najwyższym autorytetem i przykładem dla podwładnych.

Aby usprawnić i ujednolicić przebieg wielu, jednak indywidualnych rozmów, kandydaci proszeni są o przedłożenie oświadczeń:
-    o zgodności i aktualności danych w rejestrze farmaceutów,
-    o niekaralności,
-    o godzinach czynności i obsadzie fachowej apteki,
oraz zobowiązanie do starannego wykonywania obowiązków.

W celu ujednolicenia trybu opiniowania kandydatów komisja przygotowała zestaw zagadnień związanych    z dobrą praktyką apteczną, ustawodawstwem dotyczącym apteki oraz Kodeksu Etyki – których znajomość pozwoli sporządzić rzetelną opinię. W czasie spotkania sporządzany jest protokół zgodnie z regulaminem.

Samorząd stoi na stanowisku, że kierownik musi mieć zagwarantowaną niezależność zawodową, stosowną do wskazań etycznych i stanu prawnego. Ten aspekt wykonywania zawodu jest także omawiany w trakcie opiniowania.

Komisja w trakcie postępowania może:
-    korzystać z informacji zawartych w rejestrze farmaceutów
-    zasięgać informacji w Sądzie Aptekarskim i innych organach samorządu aptekarskiego lub administracji publicznej.

„Podkreślić należy, że opinia pozytywna Izby nie jest niepodważalna i definitywna, zwłaszcza wówczas, gdy okaże się, że istnieją okoliczności nie znane organowi w chwili przyjmowania opinii.”*1)

Celem niniejszego opracowania, jest przypomnienie zagadnień związanych z podejmowaniem się funkcji kierownika apteki i podkreślenie, faktu ogromnej odpowiedzialności zawodowej, jako że kierownik praktycznie odpowiada za wszystko w aptece i do stracenia ma bardzo wiele.


mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska

*1) Opinia prawna odnośnie do rękojmi należytego prowadzenia apteki. Michał Kulesza - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 17.05.2004)

Pliki do pobrania

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.