Obowiązek rejestracji podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

w sprawie obowiązku aptek złożenia wniosku do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.) i utworzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 tej ustawy), Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że do dnia 24 lipca 2018r. każda apteka zobowiązana jest do złożenia do właściwego Marszałka Województwa wniosku o wpis do w/w rejestru. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, że apteki na mocy innych przepisów wskazanej ustawy o odpadach, zobowiązane są do składania corocznych sprawozdań o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu odpadami (w terminie do dnia 15 marca każdego roku).

Izba wskazuje, że wedle znowelizowanego przepisu art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. e) ustawy o odpadach: „Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek: z zakresu niniejszej ustawy [o odpadach]: wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2”. Przepis ten został dodany do ustawy o odpadach na mocy art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2422). Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach: „[ust. 1] Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej «rejestrem». [ust. 2] Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu”.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2), określony jest w art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach („Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej «ewidencją odpadów»”). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o odpadach: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: posiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości”. Natomiast wedle art. 3 ust. 1 pkt. 32 tej ustawy: „Ilekroć w ustawie jest mowa o wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”.

Wskazane powyżej przepisy należy rozumieć w ten sposób, że te podmioty, które dotychczas zostały zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach, od dnia 6 stycznia 2018r., tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o odpadach z dnia 24 listopada 2017r., zobowiązane są dodatkowo do wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach. Zobowiązany do prowadzenia ewidencji jest m.in. każdorazowo posiadacz odpadów, którym zawsze – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 19 – jest wytwórca odpadów, czyli również apteka.

Zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach „Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru”. W komunikacie ministra środowiska z dnia 24 stycznia 2018r. (opublikowanym w Monitorze Polskim pod pozycją 118), wskazano, że dniem utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018r. Oznacza to, zgodnie z treścią art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach, że w dniu 24 lipca 2018r. upływa termin złożenia wniosku o wpis do tego rejestru przez apteki. Wedle bowiem art. 5 w/w ustawy nowelizującej (Dz. U. 2017, poz. 2422): "Do wytwórców odpadów wymienionych w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e i art. 52 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się przepisy art. 234 ust. 2 tej ustawy". Oznacza to, że podmioty obowiązane do wpisania do rejestru, czyli również apteki, powinny uczynić temu obowiązkowi zadość w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do dnia 24 lipca 2018r. Obowiązek ten wypełniony powinien być przez aptekę równocześnie oraz niezależnie od dotychczasowych obowiązków sprawozdawczych, wynikających z ustawy o odpadach.

*

opracował: Piotr Sędłak – radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Pliki do pobrania

Nowe z forum

Szukam stażu w Legnicy

Forum / praca / szukam pracy / technik

technik farmaceutyczny-bardzo dobre warunki

Forum / praca / dam pracę / technik

magister farmacji- bardzo dobre warunki

Forum / praca / dam pracę / magister

Praca - zlecenie

Forum / praca / szukam pracy / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.