Opłata recyklingowa - sprawozdawczość.

Szanowni Państwo

Na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydziału Środowiska zamieszczone zostały następujące informacje :
Źródło: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,49056,idmp,22,r,r 

Ewidencja i sprawozdawczość

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, od dnia 1 stycznia 2020 r. jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, prowadzi ewidencję, o której mowa wyżej, oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego jest obowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji, o której mowa wyżej, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego roczne sprawozdanie w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy zawierające informację o:

  • liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Sprawozdanie będzie składane po raz pierwszy za rok 2019, przy czym sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje okres od dnia 1 września 2019 r.

UWAGA!!!

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).

Ponadto w związku z tym, że system BDO nie posiada jeszcze modułu sprawozdawczości w zakresie opakowań, podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. ww. sprawozdań składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (art. 237ea ustawy o odpadach).

Rejestr BDO

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. (więcej informacji na temat rejestru BDO >>).

Ważne !!! 

Od 1 stycznia 2020 r. pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Uwaga !!! Pobraną opłatę recyklingową za rok 2019 należy uiścić w terminie do dnia 15 marca 2020 r.

Numer rachunku, na który należy wnosić opłatę recyklingową za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
SANTANDER Bank Polska S.A.

93 1090 2398 0000 0001 4176 6318

Pozostałe informacje 

Dnia 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), zgodnie z którą od 1 września 2019 r. opłatą recyklingową zostały objęte również torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Zagadnienia związane z opłatą recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego regulują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) zwanej dalej ustawą.  

Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie się torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej (od 1 września 2019 r.).

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1639) stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (patrz wyjaśnienie poniżej).

 Nowe z forum

Technik Farmaceutyczny Stażysta

Forum / praca / dam pracę / technik

odliczanie ilości leku

Forum / dyskusyjne / realizacja recept

e recepta realizacja

Forum / dyskusyjne / realizacja recept

Kierownik Apteki od zaraz- Lubin

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.