Przechowywanie recept w aptece.

Wrocław , dnia 25.03.2015 r.

W związku z pytaniami przesłanymi w poczcie elektronicznej na adres DIA we Wrocławiu o treści:

1) Czy w roku 2015 można z utylizować wszystkie recepty z roku 2009 ?

2) Bardzo proszę o określenie recepty z którego miesiąca 2009 czy 2010 mamy trzymać jako najstarsze.

W uzupełnieniu złożonej w dniu 18.03.br. informacji wyjaśniam niżej.

Zasady archiwizacji recept określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich ( j.t.Dz.U.2014.319 ze zm,), które w Rozdziale 4 zatytułowanym „Przechowywanie recept” precyzuje miejsce przechowywania (apteka), wymagając dokonywania tego w aptece, w której nastąpiła realizacja.

Zgodnie § 28 wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia recepty są przechowywane w aptece wraz z odrębnym dokumentem, o którym mowa w § 13 ust. 3, przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:

1) nastąpiła refundacja ( zwrot części lub całości poniesionych kosztów) - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne;

2) zostały realizowane - w przypadku recept innych niż określone w pkt 1.

Odnośnie refundacji- apteki przekazują do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu uzgodnione zestawienie zbiorcze w formie pisemnej, stanowiące podstawę refundacji w następujących terminach:

 1) za okres od 1 do 15 dnia danego miesiąca - do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego;

 2) za okres od 16 dnia do końca miesiąca - do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.

Za datę złożenia uzgodnionego zestawienia zbiorczego w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu zestawienia do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Właściwy oddział wojewódzki Funduszu dokonuje refundacji nie później niż 15 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w art. 45 ust. 5. Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U.2015.345 j.t.).

 Wyżej wymieniona ustawa o refundacji leków (…) w art. 81 wskazuje „recepty wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są realizowane na dotychczasowych zasadach.

Również rozporządzenie w sprawie recept lekarskich w § 30 powtarza zapis ustawy refundacyjnej wskazując na sposób postępowania w przypadku realizacji recepty po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, iż „recepty wystawione przed dniem 1 stycznia 2012 r. są realizowane na dotychczasowych zasadach”

Reasumując :

W związku z informacją podaną w pytaniu, iż dotyczy to recept wystawionych w latach 2009 i 2010 należy przyjąć zasady obowiązującego wówczas Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2007 w sprawie recept lekarskich ( Dz.U.2007.97.646 ze zm), które w § 24 określało, iż recepty przechowywane są w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty, w tym - według podmiotu obowiązanego do refundacji. Do celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną lub Fundusz recepty przechowywane są w aptece przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały zrealizowane (z § 24 ust.2).

Na marginesie wskazuję, iż realizacja recepty obejmuje jej otaksowanie oraz wydanie przepisanych na niej leków lub wyrobów medycznych przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego. Obejmuje także potwierdzenie realizacji, które dokonywane jest na recepcie i polega na umieszczeniu na niej imienia i nazwiska osoby wydającej lek, w formie nadruku lub pieczęci oraz odręcznego podpisu tej osoby.

W tej sytuacji skoro:

ad 1) Apteka zrealizowała receptę w dniu 30 kwietnia 2009 r. wystawioną przez lekarza w dniu 29.04.2009r., to zgodnie z przytoczonym wyżej § 24 ust.2 nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia 5 letni termin upłynął z dniem 31 grudnia 2014 r.

ad 2) Odpowiadając na pytanie drugie uważam, iż w celu zachowania do kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną lub NFZ - recepty, które zostały wystawionej przez lekarza np. 28 grudnia 2009 r., a zrealizowane przez aptekę w styczniu 2010 roku termin 5 letni upłynie z dniem 31 grudnia 2015 r. i do tego terminu apteka winna przechowywać recepty według zasad obowiązujących w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Ustawodawca nie posługuje się terminem tzw. „najstarsze recepty” , ustawodawca zarówno w uchylonym rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich , jak również w obowiązującym rozporządzeniu posługuje się zwrotami określając terminy - „realizacja” recepty oraz kiedy „nastąpiła refundacja” recepty o czym wyżej napisano.

Dodatkowo wyjaśniam kwestię obliczania terminów. realizacji recepty , do których mają zastosowanie przepisy art. od 110 do 116 Kodeksu cywilnego, które nie normują całokształtu problematyki terminów , ale jedynie sposoby ich obliczania. Są one regułami interpretacyjnymi, które mają zastosowanie w przypadku , gdy ustawa, orzeczenie sądu, decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna nie określa sposobu obliczania terminu.

 

Krystyna Bąkowska 

Pliki do pobrania

Nowe z forum

Technik Farmaceutyczny z doświadczeniem -Wrocław i okolice

Forum / praca / szukam pracy / technik

Sprzedam aptekę jako zorganizowaną cz. przedsiębiorstwa Jelenia Góra

Forum / sprzedam - kupię / apteka / sprzedam

Magister na dyżury weekendowe

Forum / praca / dam pracę / magister

magister farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.