Sprawozdanie z XXIV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy DIA Jelenia Góra 2-3 marca 2013 r.

W dniach 2-3 marca 2013 r. w Jeleniej Górze odbył się XXIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Inaugurując obrady, prezes ORA DIA we Wrocławiu Piotr Bohater powitał serdecznie zgromadzonych delegatów oraz honorowych gości:

- Panią Annę Zalewską - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Zdrowia
- Pana Marcina Zawiłę - Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
- mgr farm. Urszulę Sławińską –Zagórską Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
- dr hab. Halinę Grajetę  -  prof. nadzw. Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
- dr Grzegorza Kucharewicza  - Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
- mgr Annę Szafran  - Sekretarza Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
- Panią Ewę Borowską - członka Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
- dr n. farm. Piotra Brukiewicza  -Prezesa Śląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
- mgr farm. Andrzeja Prygla  - Prezesa Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
- dr n. farm. Grzegorza Pakulskiego -  Prezesa Kaliskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
- mgr farm. Stanisławę Makuchowską -  Przewodniczącą Klubu Seniora DIA
W godzinach popołudniowych na Zjazd przybył Wojewoda Dolnośląski - Pan Aleksander Marek Skorupa.


Zwracając się do zebranych Prezes Piotr Bohater  zaznaczył, iż jest to jeden z najważniejszych zjazdów w historii naszej Izby, ponieważ podjęte w jego trakcie decyzje będą w istotny sposób wpływać na los aptekarstwa w naszym regionie w najbliższej przyszłości. Sytuacja ekonomiczna aptek w całej Polsce jest bardzo zła. Dane IMS mówią o 12 tysiącach osób zwolnionych z aptek i hurtowni w roku ubiegłym. Widmo rosnącego bezrobocia w naszej grupie zawodowej staje się coraz bardziej realne. Toczymy batalię o przestrzeganie podstawowej  zasady konstytucyjnej dotyczącej równości  wobec prawa podmiotów niezależnie od ich wielkości - o równość wobec prawa indywidualnych aptek oraz aptek sieciowych. Walczymy o prawdę, wolność i rangę  naszego zawodu. 
Świadomi odpowiedzialności za setki tysięcy pacjentów odwiedzających każdego dnia apteki, nie możemy pozwolić, aby - zamiast rzetelnej i odpowiedzialnej pomocy - otrzymywali tylko koszyk pełen promocji wynikający z nakazów sprzedażowych. Trudna sytuacja ekonomiczna aptek spowodowana przez bardzo niskie marże na leki refundowane i pogłębiającą się stagnację gospodarczą w państwie dodatkowo pogarszana jest przez nieuczciwą konkurencję prowadzoną przez podmioty łamiące zakaz reklamy aptek.  Zakaz ten uchwalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej znajdując dla niego uzasadnienie w interesie pacjentów i uwzględniając również fakt, że zakazem reklamy w interesie społecznym objęte są pozostałe zawody zaufania publicznego – prawnicy, lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii. Tym bardziej budzi zdziwienie fakt opieszałości w działaniu organów państwa powołanych do egzekwowania tego prawa. Prezes Piotr Bohater podkreślił w swoim wystąpieniu, że nie oczekujemy żadnych specjalnych przywilejów, domagamy się tylko respektowania podstawowej zasady równości wobec prawa.

Dzięki ciężkiej i konsekwentnej  pracy naszej Izby udało się w naszym regionie ograniczyć liczbę podmiotów łamiących zakaz reklamy aptek do, około 80, co stanowi mniej niż 8% ogółu aptek województwa dolnośląskiego. Nie jesteśmy jednak w stanie odgrodzić się murem a nieśpieszność działań Inspekcji sprzyja rozwojowi patologii. Dlatego Izba  - we współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną - przygotowała równoległą drogę postępowania:  zgłoszenia podmiotów łamiących prawo na Policję i do Prokuratury. Wyroki sądowe, jakie zaczynają zapadać w tych sprawach napawają optymizmem i dają  nadzieję na przyszłość. Nie możemy zagwarantować sukcesu, ale bardzo wiele zależy od nas samych. Czy będziemy spokojnie patrzeć,  jak pozbawia się nas możliwości godnego wykonywania  zawodu, kiedy alternatywą jest  rosnące bezrobocie w naszym środowisku? Dotyczy to w takim samym stopniu właścicieli, jak i pracowników.
Prezes Bohater podkreślił, że w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej prowadzone są prace dotyczące wielu aspektów funkcjonowania aptek i wykonywania zawodu farmaceuty. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć wnikliwe analizy i obliczenia dotyczące poziomu marż aptecznych, które były wielokrotnie publikowane na stronie internetowej DIA oraz w Biuletynie Pharmakon. Obecnie prowadzone są zaawansowane obliczenia, w celu przedstawienia propozycji zwiększenia marż aptecznych, które byłyby adekwatne do odpowiedzialności i kosztów ponoszonych przez apteki. Wiele wysiłku wkładane jest również w trakcie negocjacji przedstawicieli aptek, samorządu aptekarskiego i starostw powiatowych, aby wypracować kompromis w zakresie dyżurów aptek. W grudniu 2012r. Dolnośląska Izba Aptekarska przedstawiła również koncepcję oraz szczegółowe obliczenia dotyczące kosztów i możliwości dofinansowania dyżurów aptek. Po otrzymaniu niezbędnych danych  z pozostałych izb okręgowych wykonane zostaną odpowiednie obliczenia dla całej Polski. W naszej Izbie prowadzone są również prace nad projektem ustawy o zawodzie w kontekście opublikowanej w dniu 3 grudnia 2012 r. w Warszawie Europejskiej Strategii Farmacji Aptecznej. W listopadzie 2012 r. Dolnośląska Izba Aptekarska zakończyła realizację drugiego projektu szkoleń finansowanych ze środków unijnych. Prowadzimy, więc intensywne prace na wielu polach. W wielu dziedzinach mamy już gotowe propozycje rozwiązań oraz projekty zmian w prawie. Brakuje niestety woli politycznej zmierzającej do wprowadzenia ich w życie. Perspektywa przeforsowania naszych rozwiązań to w najlepszym razie parę lat. Dlatego skupiamy się na egzekwowaniu zapisów prawa, które już mamy, co pozwoli nam przetrwać  i da czas na walkę o pozostałe nasze priorytety.
Prezes Piotr Bohater na koniec podziękował delegatom, członkom Rady, komisji problemowych, pracownikom biura Izby i wszystkim osobom zaangażowanym w prace samorządu za miniony rok ciężkiej pracy i wyraził nadzieje, iż już wkrótce przyniesie ona spodziewane owoce. (Pełny tekst przemówienia Prezesa Piotra Bohatera zaprezentujemy w Biuletynie 2/2013).


Następnie głos zabrała Pani Poseł Anna Zalewska. Jako członek Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej wyraziła zrozumienie dla problemów artykułowanych przez nasze środowisko oraz poparcie dla proponowanych przez samorząd aptekarski rozwiązań. Współpraca Pani Poseł z naszą Izbą jest od kilku lat bardzo owocna i w obecnej sytuacji staje się niezwykle istotna. Pani Poseł z uznaniem wyraziła się też na temat współpracy z Prezesem Piotrem Bohaterem, pełniącym również funkcję Koordynatora Departamentu Spraw Zagranicznych NRA, w kwestii implementacji dyrektyw unijnych omawianych na posiedzeniach  Sejmowej Komisji Zdrowia. Zwróciła uwagę na coraz większy wpływ decyzji zapadających w Brukseli na codzienną pracę w aptekach, a co za tym idzie:  konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się przepisy już na etapie tworzenia ich w Parlamencie Europejskim i późniejszej właściwej implementacji ich do naszego ustawodawstwa.
Pani Poseł zaznaczyła, iż niezwykle ważnym jest, aby głos naszego środowiska artykułowany przez naszych przedstawicieli  na posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia  brzmiał  jednoznacznie, konsekwentnie i stanowczo, bo tylko wtedy będziemy postrzegani, jako poważni partnerzy do rozmów i da to nadzieje na przeforsowanie rozwiązań ważnych dla naszego zawodu.

Pan Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła podziękował za zaproszenie i wyraził pogląd, iż rzetelna i fachowa obsługa oraz realna pomoc, jaką otrzymują pacjenci w wielu jeleniogórskich aptekach stanowi prawdziwy kapitał na przyszłość  dla aptekarzy. Życzył wszystkim delegatom owocnych obrad.

Zwracając się do zebranych Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz  ponowił deklarację,  iż celem jego pracy w samorządzie było i jest wzmacnianie pozycji i rangi zawodu farmaceuty  i aby apteka stała się znowu placówką ochrony zdrowia publicznego, a nie butikiem powyklejanym plakatami. Prezes zauważył, iż wprowadzenie pod rządami nowej ustawy refundacyjnej sztywnych marż i zakazu reklamy aptek nadało właściwy kierunek dążeniom do przywrócenia aptekom właściwego im miejsca, jako placówkom ochrony zdrowia, a farmaceutom miało gwarantować komfort wykonywania zawodu zaufania publicznego. Niestety,  system naliczania marż od ceny hurtowej stanowiącej podstawę limitu jest przyczyną dużych strat finansowych ponoszonych przez apteki i jego wprowadzenie drastycznie pogorszyło ich sytuację ekonomiczną. Wyznacza to więc kolejny kierunek prac samorządu - podniesienie poziomu marż aptecznych.
Prezes Kucharewicz stwierdził, że ustawowy zakaz reklamy aptek jest nagminnie łamany a organa administracji rządowej powołane do jego przestrzegania nie reagują. Powoduje to rozprzestrzenianie się patologii i przyczynia się do pogłębienia zapaści finansowej aptek respektujących prawo. Zdziwienie budzi fakt nagminnego odmawiania przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych wszczęcia postępowań i dopuszczenia do nich na prawach strony okręgowych izb aptekarskich oraz oderwana od rzeczywistości argumentacja mająca te odmowy uzasadniać.
Prezes Kucharewicz wskazał, iż  działania samorządu ukazujące najbardziej palące problemy nękające aptekarstwo znajdują odzwierciedlenia w oficjalnych stanowiskach podejmowanych przez Naczelną Radę Aptekarską. Dotyczą one przede wszystkim spraw: zakazu reklamy aptek, ustawy o zawodzie, podniesienia marż, dystrybucji bezpośredniej, odwróconego łańcucha dystrybucyjnego i niekontrolowanego wywozu leków z Polski, ograniczenia obrotu pozaaptecznego, powrotu do „demografii i geografii aptek”, przekształceń punktów
aptecznych i roli techników farmaceutycznych w aptekach. Są to priorytety działań już teraz realizowane przez samorząd. Jako niezwykle bulwersującą Prezes Kucharewicz wskazał sprawę tzw. dystrybucji bezpośredniej prowadzona przez firmę Astra Zeneca. Pomimo prawomocnego wyroku sądu i oddalenia skargi kasacyjnej urzędnicy Inspekcji Farmaceutycznej nie robią nic, aby wyegzekwować obowiązujące prawo.
Do sukcesów Prezes Kucharewicz zaliczył nowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich dające nadzieję na większy komfort pracy w aptece i możliwość poświęcenia się wykonywaniu zawodu, a nie drobiazgowemu poszukiwaniu drobnych uchybień na receptach, z obawy przed ciężkimi karami nakładanymi przez kontrolerów z NFZ.
Podniesiony został też problem coraz bardziej dotkliwych strat ponoszonych przez apteki na skutek regularnych przecen magazynów wymuszanych przez zmiany list refundacyjnych. Ogólne koszty przecen w 2012 r. wyniosły kilkadziesiąt milionów złotych.
Prezes Kucharewicz, jako przykład właściwych działań wskazał  przemiany, jakie zaszły w sferze ustawodawstwa regulującego funkcjonowanie aptek na Węgrzech.


W swoim wystąpieniu mgr farm. Urszula Sławińska-Zagórska przedstawiła najważniejsze zadania, nad którymi pracował Inspektorat w roku 2012. Najistotniejszym problemem były sprawy dotyczące łamania art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Wedle słów Pani Inspektor podnoszona wielokrotnie opieszałość działań inspektoratu wynika z rygorów Kodeksu Postępowania Administracyjnego  i z konieczności oczekiwania na uzasadnienia wyroków sądowych zapadających w poszczególnych sprawach. Ponieważ pierwsze wyroki w najbardziej charakterystycznych sprawach dotyczących zakazu reklamy aptek już zapadły, stanowić one będą  odniesienie i podstawę do przyszłych decyzji w analogicznych sprawach i wydatnie skrócą czas potrzebny na zakończenie postępowań. Pani Inspektor stwierdziła, iż mając na uwadze rozmiar patologii i rosnącą ilość postępowań zwróciła się do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie personelu prawnego  w inspektoracie.
Kolejnym problemem było i jest nadal monitorowanie braku dostępności niektórych leków w hurtowniach. Problem nadal istnieje, dlatego Pani Inspektor zwróciła się do delegatów, aby zgłaszać do inspektoratu każdy przedłużający się brak dostępności leków na receptę. Duża liczba zgłoszeń da pełniejszy obraz sytuacji i umożliwi skuteczniejszą interwencję na tym polu.
Inspekcja zajmuje się też postępowaniami w sprawie tzw. odwróconego łańcucha dystrybucyjnego, wydawaniem produktów leczniczych z kategorii Rp. bez recepty lekarskiej czy pojawiające się coraz częściej uchylanie się od pełnienia dyżurów nocnych zgłaszane przez starostów powiatowych.
Pani Inspektor zwróciła uwagę, iż niekorzystny wpływ na strukturę zatrudnienia i sytuację ekonomiczną aptek może mieć duża liczba techników farmaceutycznych  oraz dopuszczenie do pełnienia obowiązków kierownika apteki osób powyżej 70-ego roku życia.


Pani Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu -  prof. nadzw. dr hab. Halina Grajeta  wyraziła pełne zrozumienie problemów, z jakimi boryka się samorząd aptekarski i wyraziła solidarność w dążeniu do zapewnienia należytej rangi i pozycji dla zawodu farmaceuty. W kwietniu, z okazji uroczystego otwarcia drugiego etapu Nowej Farmacji  Wrocławskiego Wydziału Farmaceutycznego, odbędzie się konferencja dziekanów wydziałów farmaceutycznych z całej Polski, której tematem będzie kształcenie i przyszłość zawodu farmaceuty, na którą to zostaną również zaproszeni przedstawiciele  samorządu aptekarskiego -  ponieważ cele mamy wspólne.

Podczas zjazdu miała miejsce szczególna uroczystość. Złotym Krzyżem Zasługi zostały uhonorowane:
mgr farm. Alina Giewartowska oraz  mgr farm. Krystyna Szostak. Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa.
Medalem im. Bronisława Koskowskiego uhonorowana została mgr farm. Ewa Chrzanowska. Odznaczenie wręczył Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - dr Grzegorz Kucharewicz

Po części oficjalnej Prezes Bohater zaprosił gości i delegatów do dyskusji. Była to wyjątkowa okazja abyśmy mogli zaprezentować nasze argumenty w obecności  Pana Wojewody, który jest najwyższym rangą przedstawicielem rządu na naszym terenie i bezpośrednim zwierzchnikiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
 Prezes Bohater, rozpoczynając dyskusję przypomniał,  iż problem łamania zakazu reklamy aptek jest kroplą, która przelała czarę goryczy. Niestety, od wielu lat nie są egzekwowane przepisy uchwalone przez Sejm RP, których
celem jest uniemożliwienie przejęcia detalicznej dystrybucji leków w Polsce przez duże sieci apteczne. W coraz większym stopniu łamane są zapisy ustawowe dotyczące zakazu posiadania więcej niż 1% aptek na terenie województwa, zapis o rozdziale hurtowego obrotu lekami od detalicznego  -  zapis, który doczekał się prawomocnego wyroku sądu najwyższej instancji, czyli tzw. zakaz sprzedaży bezpośredniej produktów leczniczych i wreszcie sprawa łamania zakazu reklamy aptek. Samorząd nieustannie prowadzi działania na wszystkich tych polach domagając się elementarnego poszanowania prawa.  
Dzięki staraniom Izby ilość podmiotów łamiących zakaz reklamy aptek, na terenie Dolnego Śląska, udało się ograniczyć do około 80. Są to podmioty łamiące artykuł 94a w sposób notoryczny i coraz bardziej natarczywy, wykorzystując bierność Inspekcji Farmaceutycznej. Dolnośląska Izba Aptekarska  w sierpniu 2012r. złożyła do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 86 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie przypadków złamania zakazu reklamy aptek. Wnioski te dotyczyły podmiotów łamiących ten zakaz w sposób notoryczny. Niestety, w listopadzie 2012 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzje odmowne w stosunku do wszystkich wniosków złożonych przez DIA. Poza dwudziestoma przypadkami, w których Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie z urzędu już wcześniej, w pozostałych 66-iu sprawach postępowania do dnia dzisiejszego nie rozpoczęły się. Jest to tym dziwniejsze, iż nie zostało także wszczęte postępowanie w sprawie, która po zgłoszeniu na Policję została już rozstrzygnięta przez sąd pierwszej instancji.   

Odpowiadając mgr Urszula Sławińska-Zagórska stwierdziła, iż rozumie zaniepokojenie środowiska, jednak możliwości Inspektoratu są z powodów personalnych mocno ograniczone. Wskazała na przewlekłość postępowań wynikającą z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pani Inspektor stwierdziła,  iż zapadające wyroki dotyczące bardzo charakterystycznych przypadków złamania art. 94a Ustawy Prawo farmaceutyczne stanowić będą podstawę przyszłych decyzji. Natomiast przesyłanie nowych zgłoszeń blokuje jedynie pracę Inspekcji. Odnosząc się do wypowiedzi Pani Inspektor Prezes Bohater stwierdził, iż kolejne zgłoszenia są reakcją na kolejne przypadki łamania prawa. Patologia zatacza coraz szersze kręgi, więc reagować trzeba na każdy nowy przypadek, aby zapobiec poczuciu bezkarności. Chodzi tu o podstawową zasadę konstytucji gwarantująca równość wobec prawa - małych indywidualnych aptek i wielkich sieci. O problemie przewlekłości postępowania wynikającej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego można by mówić,  gdyby wszystkie postępowania zostały wszczęte, a przecież  nierozpoczęte postępowania nie mają szansy się zakończyć  - zauważył mgr Bohater.

Mgr Jolanta Paradowska stwierdziła, iż w naszym rozumieniu wręcz obywatelskim obowiązkiem jest zgłaszanie każdego przypadku łamania prawa do organu ustawowo zobowiązanego do ścigania tego typu wykroczeń,
 natomiast bezczynność Inspektoratu wpływa demoralizująco i może stanowić wręcz zachętę do stosowania niedozwolonej reklamy aptek, skoro nie grożą z tego tytułu sankcje.

Mgr Paweł Łukasiński posiłkując się przykładami i doświadczeniami innych krajów, gdzie proces całkowitego usieciowienia aptek praktycznie się zakończył, wykazał, iż prowadzi to do utraty kontroli państwa nad kreowaniem polityki lekowej. A w krajach mniej zamożnych, jak Polska, doprowadzić może do całkowitego załamania systemu dystrybucji leków. Przykłady krajów, gdzie nastąpiła koncentracja rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi ograniczona do kilku podmiotów sieciowych jednoznacznie wskazują na wzrost cen leków o kilkanaście procent. Jest to z oczywistych względów niekorzystne dla pacjentów, ale także dla całej polityki lekowej państwa, biorąc pod uwagę tylko zwiększone koszty refundacji. Na uwagę zasługuje fakt, iż kraje tzw. starej Unii Europejskiej uniemożliwiają lub ograniczają rozwój sieci na swoim terenie rozumiejąc zagrożenia, jakie dla polityki lekowej one niosą.
Prezes Kucharewicz zwrócił uwagę w  trakcie dyskusji, iż groźba bankructwa wisząca nad prawie połową aptek w kraju doprowadzić może do wielotysięcznej fali bezrobocia w naszym zawodzie w skali całego kraju. Wyegzekwowanie respektowania obowiązującego w tej kwestii prawa to dla polskich aptekarzy być albo nie być.
Mgr Leokadia Jaskros-Głogowska zauważyła, iż reklamy - prócz złamania art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne - są często czynem nieuczciwej konkurencji przekazując nieprawdziwe i kłamliwe treści mające zwieść pacjentów.
Wojewoda Dolnośląski zabierając głos w dyskusji stwierdził,  iż rozumie dążenie samorządu aptekarskiego,  które w wielu miejscach są zbieżne z kierunkami polityki lekowej państwa. Zapowiedział, że - wraz z własnym nadzorem prawnym  - wspomoże działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Zadeklarował również gotowość do zorganizowania wspólnego spotkania zespołu roboczego gdzie przedstawiciele Pana Wojewody, Inspekcji Farmaceutycznej oraz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mogliby wspólnie wypracować model działania, który pozwoliłby przywrócić poszanowanie wobec prawa i chroniłby założenia polityki lekowej państwa polskiego. Delegaci z zadowoleniem i nadzieją przyjęli deklarację Wojewody Dolnośląskiego.

Po zakończeniu dyskusji z udziałem zaproszonych gości delegaci przeszli do formalnej części obrad Zjazdu. Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali jednogłośnie Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej -  mgr. farm. Pawła Łukasińskiego.
Delegaci omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian wynikających z wejścia w życie 1 stycznia 2012r. Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jak:
- spadek rentowności aptek i związana z tym utrata płynności finansowej wynikająca w znacznym stopniu ze sposoby naliczania marż tylko do limitu refundacji
- liczne zwolnienia pracowników fachowych z aptek wynikające z pogorszenia się kondycji finansowej
- zagadnienia związane z realizacją recept (w większości rozwiązane dzięki staraniom samorządu aptekarskiego)
 Delegaci  zapoznali się również z apelem Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA podjętym na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2013r. w sprawie trybu postępowań DIA dotyczących łamania zakazu reklamy aptek. W toku dyskusji Zjazd uznał działania Rady za słuszne i postanowił ogłosić  powyższe założenia, jako apel  Zjazdu.
Delegaci, mając na uwadze deklarację Wojewody Dolnośląskiego o woli współpracy, przyjęli również w tej sprawie odpowiednią rezolucję zjazdową w celu wypracowania wspólnych działań zmierzających do respektowania i egzekwowania prawa w zakresie zakazu reklamy aptek.

Po wysłuchaniu przedstawicieli organów DIA we Wrocławiu do przyjęcia przez XXIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy przedłożono następujące uchwały, apel i rezolucję:

1.            UCHWAŁA 1/VI/2013 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok 2012
2.            UCHWAŁA 2/VI/2013 – o przyjęciu sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012
3.            UCHWAŁA 3/VI/2013 – o przyjęciu sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego za rok 2012
4.            UCHWAŁA 4/VI/2013 – o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2012 oraz o udzieleniu absolutorium ORA
5.            UCHWAŁA 5/VI/2013 - preliminarz dochodów i wydatków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu na 2013 rok               
Ponadto do przyjęcia przez Okręgowy Zjazd Aptekarzy przedłożono:
1.            UCHWAŁA 6/VI/2013 - w sprawie ustalenia zasad  przynależności do poszczególnych rejonów wyborczych.
2.            UCHWAŁA 7/VI/2013 - o zwiększeniu ilości Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także składu Sądu Aptekarskiego
3.            UCHWAŁA 8/VI/2013 - w sprawie Regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
4.            UCHWAŁA 9/VI/2013 - w sprawie Regulaminu Obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy

5.         APEL XXIV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu w sprawie trybu postępowań DIA dotyczących łamania zakazu reklamy aptek

6.         REZOLUCJA XXIV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu skierowana do Wojewody Dolnośląskiego w celu wypracowania wspólnych działań z inspekcją farmaceutyczną zmierzających do respektowania i egzekwowania prawa w zakresie zakazu reklamy aptek 

 Remigiusz Komarczewski

Galeria

Nowe z forum

Zatrudnię Technika Farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik

Zatrudnię Magistra Farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister

DĘBNO - mgr

Forum / praca / dam pracę / magister

Magister Farmacji - Szczecinek

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.