VII Sprawozdawczo – Wyborczy, XXXII Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

W dniach 7-8.12.2019 r. odbył się w Jeleniej Górze kolejny Okręgowy Zjazd Aptekarzy naszej Izby. Ze względu na dobiegającą końca VII kadencję Samorządu Aptekarskiego był to również zjazd wyborczy.
Przybyłych delegatów powitał Prezes ORA DIA we Wrocławiu mgr farm Paweł  Łukasiński. Na wstępie podziękował wszystkim członkom samorządu zaangażowanym w funkcjonowanie Izby podczas VII kadencji. Dolnośląska Izba Aptekarska należy do największych izb w Polsce i nie mogłaby realizować swoich powinności bez wsparcia wielu z naszych koleżanek i kolegów. Pan Prezes podziękował członkom Okręgowej Rady Aptekarskiej i Prezydium Rady, którzy przez ostatnie cztery lata wspierali Prezesa DIA w wykonywaniu jego obowiązków. Pan Prezes podziękował również ustępującemu Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Leokadii Jaskros-Głogowskiej członkom Okręgowego Sądu Aptekarskiego, koleżankom i kolegom zaangażowanym w pracę komisji problemowych: Komisji Aptek Szpitalnych, Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej, Komisji ds. kontaktów z Inspekcją Farmaceutyczną, Komisji Pomocy Koleżeńskiej, Komisji Legislacyjnej, Komisji Nauki i Szkolenia, Komisji Odznaczeń.
Kończąca się VII kadencja Samorządu Aptekarskiego nie należała do łatwych, ale, jak podkreślił Prezes Łukasński dzięki determinacji udało się wiele osiągnąć. Od dwóch lat dzięki nowelizacji Ustawy Prawo Farmaceutyczne właścicielem apteki może być tylko farmaceuta. To niewątpliwie wzmacnia pozycje zawodową polskich farmaceutów.  Musimy jednak pamiętać, że nic nie jest dane raz na zawsze. Przed samorządem VIII kadencji stoją kolejne wyzwania związane między innymi z egzekwowaniem zapisów uchwalonych nowelizacji. Na rozwiązanie oczekują następne problemy jak nielegalny eksport leków, czy sprawy związanie z dyżurami aptek. Jesteśmy zawodem zaufania społecznego, to przywilej, o który musimy dbać, bo tylko wtedy będziemy w stanie utrzymać szacunek wśród innych środowisk oraz zadbać o własne cele. 25-Go kwietnia 2019 r. została podpisana deklaracja założycielska Dolnośląskiego Forum Zawodów Zaufania Społecznego zrzeszającego zawody medyczne Dolnego Śląska: Izbę Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, Dolnośląską Izbę Lekarską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, Dolnośląską Izbę Aptekarską, Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Forum powstało, aby wypracowywać wspólne stanowisko i mówić jednym głosem w najistotniejszych sprawach dla samorządów reprezentujących zawody medyczne. 27-go listopada 2019 r. na Przewodniczącego Forum Samorządów Zaufania Publicznego został wybrany Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Paweł Łukasiński.
Na zakończenie Prezes Łukasiński podkreślił, że samorząd to my wszyscy i tylko dzięki wysokim standardom funkcjonowania możemy liczyć na szacunek i zrozumienie w różnych ministerstwach i pośród parlamentarzystów.
Po krótkiej dyskusji i zakończeniu części oficjalnej delegaci przystąpili do wyboru prezydium zjazdu. Na Przewodniczącego Zjazdu wybrany został dr. n. farm. Artur Owczarek, na Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu wybrany został mgr farm. Jacek Ciaciura, na Sekretarzy Zjazdu wybrani zostali mgr farm. Jolanta Śliż i mgr farm. Jędrzej Jelinowski. Wybrani zostali również członkowie poszczególnych komisji zjazdowych.
Następnie delegaci przeszli do rozpatrzenia sprawozdań z działalności organów Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte, a wymagane absolutoria zostały udzielone.
Kolejnym punktem Zjazdu był wybór Prezesa ORA DIA.  Zgłoszone zostały dwie kandydatury: mgr. farm. Pawła Łukasińskiego, mgr. farm. Marcina Repelewicza. Każdy z kandydatów przedstawił w krótkim wystąpieniu wizję działania samorządu aptekarskiego na najbliższe lata. Kandydaci odpowiadali również na pytania zadawane przez delegatów.
W tajnym głosowaniu, stosunkiem głosów 60 do 52, delegaci wybrali na funkcję Prezesa ORA DIA VIII kadencji mgr. farm. Marcina Repelewicza.
Dokonano także wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym został mgr farm. Andrzej Herbuś

Przewodniczący Zjazdu dr Artur Owczarek, oraz delegaci zjazdu podziękowali ustępującemu Prezesowi DIA mgr farm. Pawłowi Łukasińskiemu za poświęcenie i pracę w trakcie VII Kadencji Samorządu Aptekarskiego .
W kolejnych głosowaniach delegaci wybrali skład statutowych organów Izby.
Okręgowej Rady Aptekarskiej:

1.            mgr farm. Dymitrakis Balarys

2.            mgr farm. Tadeusz Bodalski

3.            mgr farm. Jakub Buczak

4.            mgr farm. Jacek Ciaciura

5.            mgr farm. Olga Fedorowicz

6.            mgr farm. Łukasz Fijałkowski

7.            mgr farm. Kamil Furtak

8.            mgr farm. Jędrzej Jelinowski

9.            mgr farm. Adrian Jurczyk

10.          mgr farm. Jerzy Kleczkowski

11.          mgr farm. Remigiusz Komarczewski

12.          mgr farm. Robert Konieczny

13.          mgr farm. Małgorzata Krzemień

14.          mgr farm. Małgorzata Łęt

15.          mgr farm. Paweł Łukasiński

16.          mgr farm. Zbigniew Madurowicz

17.          mgr farm. Magdalena Marcinkiewicz

18.          mgr farm. Marcin Mączyński

19.          mgr farm. Anna Mirecka

20.          prof. dr hab. Witold Musiał

21.          dr n. farm. Artur Owczarek

22.          mgr farm. Marek Rawski

23.          mgr farm. Katarzyna Repelewicz

24.          mgr farm. Wojciech Rochowski

25.          mgr farm. Andrzej Salejda

26.          mgr farm. Marek Sierpiński

27.          mgr farm. Przemysław Skibiński

28.          mgr farm. Marek Szpara

29.          mgr farm. Jolanta Śliż

Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

1.            mgr farm. Agnieszka Amatta

2.            mgr farm. Maria Cichosz Stawicka

3.            mgr farm. Renata Chrynus – Adamowicz

4.            mgr farm. Magdalena Fast

5.            mgr farm. Monika Gasztych

6.            mgr farm. Paweł Grabarczyk

7.            mgr farm. Joanna Jędrzejczyk

8.            mgr farm. Michał Kubieniec

9.            mgr farm. Danuta Skibińska

10.          mgr farm. Olgierd Wiercimok

Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

1.            mgr farm. Anna Kaliniak

2.            mgr farm. Krzysztof Maskiewicz

3.            mgr farm. Żaneta Rakowska

4.            mgr farm. Piotr Stein

Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

1.            mgr farm. Patrycja Grosman - Dziewiszek

2.            mgr farm. Gabriela Hołdys

3.            mgr farm. Anna Komarczewska

4.            mgr farm. Oliwia Kornafel

5.            mgr farm. Jolanta Krumplewska

6.            mgr farm. Maciej Kubiak

7.            mgr farm. Marta Ewa Łąkowska

8.            mgr farm. Aneta Meller

9.            mgr farm. Barbara Mizera

10.          mgr farm. Katarzyna Razmus

Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy

1.            mgr farm. Dymitrakis Balarys

2.            mgr farm. Magdalena Chrapek

3.            mgr farm. Renata Chrynus - Adamowicz

4.            mgr farm. Jacek Ciaciura

5.            mgr farm. Małgorzata Dubaniewicz

6.            mgr farm. Olga Fedorowicz

7.            mgr farm. Łukasz Fijałkowski

8.            mgr farm. Kamil Furtak

9.            mgr farm. Andrzej Herbuś

10.          mgr farm. Jędrzej Jelinowski

11.          mgr farm. Jerzy Kleczkowski

12.          mgr farm. Anna Komarczewska

13.          mgr farm. Remigiusz Komarczewski

14.          mgr farm. Jolanta Krumplewska

15.          mgr farm. Małgorzata Łęt

16.          mgr farm. Krzysztof Maskiewicz

17.          mgr farm. Zbigniew Madurowicz

18.          mgr farm. Magdalena Marcinkiewicz

19.          mgr farm. Anna Mirecka

20.          mgr farm. Barbara Mizera

21.          mgr farm. Agata Mularczyk

22.          prof. Dr hab. Witold Musiał

23.          dr n. farm. Artur Owczarek

24.          mgr farm. Wojciech Płaksej

25.          mgr farm. Marek Rawski

26.          mgr farm. Marcin Repelewicz

27.          mgr farm. Andrzej Salejda

28.          mgr farm. Marek Sierpiński

29.          mgr farm. Marek Szpara

30.          mgr farm. Jolanta Śliż

31.          mgr farm. Dawid Taraszkiewicz

Po zakończeniu głosowań delegaci wzięli udział w dyskusji na temat priorytetów działań samorządu w trakcie VIII kadencji.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał nowo wybrany Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Marcin Repelewicz. Na początku podziękował za frekwencję na zjeździe oraz zaangażowanie w trakcie wyborów. Przedstawił najważniejsze wyzwania jakie stoją przed samorządem aptekarskim w nadchodzącej kadencji i poprosił o sugestie dotyczące funkcjonowania nowo wybieranych organów DIA oraz zaprosił do współpracy wszystkich Delegatów Zjazdu.

Delegaci w trakcie dyskusji wskazywali na problemy związane z wdrożeniem centralnych systemów informatycznych w ochronie zdrowia w 2019 roku. Podnosili m.in. konieczność spotkania z działem kontroli NFZ w celu uzgodnienia stanowiska w sprawie realizacji e-recept, ze względu na brak wiążących interpretacji wielu przepisów ustaw w zakresie e-zdrowia przy jednoczesnym braku konsekwencji błędnego wystawienia e-recept przez lekarzy. Delegaci wskazywali na konieczność współpracy z Dolnośląską Izbą Lekarską w celu wyeliminowania błędów w wystawianiu e – recept. Równie ważnym problemem jest, wielokrotnie już omawiana kwestia obrotu pozaaptecznego produktami leczniczymi i wynikające z tego konsekwencje dla zdrowia i życia polskich obywateli. W opinii Zjazdu w najbliższym czasie należy skupić się także nad procedowaniem tak długo oczekiwanej Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.
Delegaci dużo czasu poświęcili na dyskusję, jak powinna w najbliższym czasie wyglądać współpraca z Naczelną Izbą Aptekarską. Ze względu na to, że sporo pytań adresowanych jest bezpośrednio do Izby Naczelnej delegaci zgodzili się, że na kolejny zjazd należy zaprosić Prezesa NRA oraz przedstawicieli NIA

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu dr Artur Owczarek zamknął obrady XXXII (VIII Sprawozdawczo-wyborczego) Okręgowego Zjazdu DIA i podziękował wszystkim uczestnikom za udział.

W dniu 17-go grudnia 2019 r. na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej członkowie rady w drodze głosowania i podjętych uchwał wybrali skład Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA, oraz przewodniczących stałych komisji problemowych. 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji:
Prezes: mgr farm. Marcin Repelewicz
Wiceprezes - mgr farm. Jacek Ciaciura - region wrocławskiego
Wiceprezes - mgr farm. Paweł Łukasiński - region wałbrzyski
Wiceprezes - mgr farm. Zbigniew Madurowicz - region jeleniogórski
Wiceprezes - mgr farm. Magdalena Marcinkiewicz - region legnicki
Sekretarz - mgr farm. Kamila Furtaka
Skarbnik - mgr farm. Jolantę Śliż
członek Prezydium reprezentujący farmaceutów aptek szpitalnych - mgr farm. Olga Fedorowicz
członek Prezydium reprezentujący farmaceutów pracujących na uczelni - dr n. farm. Artura Owczarka

Komisje stałe, wspierające działalność Okręgowej Rady Aptekarskiej i jej Prezydium:

1)      Komisja ds. Kontaktów z Inspekcją Farmaceutyczną, przewodnicząca: mgr farm Marek Sierpiński
2)      Komisja Deontologii i Etyki Zawodowej, przewodniczący: mgr farm. Zbigniew Madurowicz
3)      Komisja Pomocy Koleżeńskiej, przewodnicząca: mgr farm. Krystynę Szostak
4)      Komisja Aptek Szpitalnych, przewodnicząca: mgr farm. Renata Chrynus-Adamowicz
5)      Komisja ds. Nauki i Szkolenia, przewodniczący: prof. dr hab. Witold Musiał
6)      Komisja Legislacyjna, przewodniczący: mgr farm. Małgorzata Łęt
7)      Komisja Aktywizacji i Integracji  Środowiska, przewodniczący: mgr farm. Marek Szpara
8)      Komisja Odznaczeń, przewodnicząca: mgr farm. Dymitrakis Balarys

Galeria

Nowe z forum

Zatrudnię Technika Farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik

Zatrudnię Magistra Farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister

DĘBNO - mgr

Forum / praca / dam pracę / magister

Magister Farmacji - Szczecinek

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.