XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej 8-9.03.2014r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

W dniach 8-9 marca 2014 r. w Jeleniej Górze odbył się XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Inaugurując obrady prezes ORA DIA we Wrocławiu Piotr Bohater powitał serdecznie zgromadzonych delegatów oraz honorowych gości:

- Panią Annę Zalewską – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Zdrowia

- dr n. med. Grzegorza Kucharewicza – Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

- Pana Zygmunta Korzeniowskiego – Naczelnika Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

- dr n. wet. Wojciecha Hildebranda – Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; członka Prezydium Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

- Pana Waldemara Malinowskiego – członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

- mgr farm. Aline Fornal – Prezesa ORA Warszawskiej OIA; Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

- mgr farm Barbarę Jekot – Prezesa ORA Krakowskiej OIA; Członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej

- dr n. farm. Tadeusza Bąbelka – Prezesa ORA Wielkopolskiej OIA; Sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej

- dr n. farm. Piotra Brukiewicza – Prezesa ORA Śląskiej OIA

- mgr farm. Andrzeja Bednarza – Wiceprezesa ORA Śląskiej OIA

- dr n. farm. Grzegorza Pakulskiego – Prezesa ORA Kaliskiej OIA

- mgr farm. Andrzeja Prygla – Prezesa ORA Opolskiej OIA

- aplikanta radcowskiego mgr Piotra Sędłaka – autora licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego

- mgr farm. Stanisławę Makuchowską – Przewodniczącą Klubu Seniora DIA

Minął kolejny rok pracy samorządu aptekarskiego na Dolnym Śląsku. Rok trudnych decyzji, ale i ważnych sukcesów dających nadzieje na przyszłość. Tymi słowami zwrócił się do zebranych Prezes Piotr Bohater. Sytuacja ekonomiczna przeważającej części aptek jest nadal niepokojąca. Ponad 1300 aptek w skali kraju zostało w ubiegłym roku zamkniętych. Około 40% aptek utraciło płynność finansową. W świetle tych danych przyszłość naszego zawodu jest bardzo niepewna. Widmo rosnącego bezrobocia w naszej grupie zawodowej dotknie farmaceutów, właścicieli aptek, a także absolwentów. Jesteśmy jak naczynia połączone. Problemy jednej grupy odczują w krótkim czasie wszystkie pozostałe. Dlatego niezwykłej wagi, co mocno i wielokrotnie podkreślone zostało w przemówieniu, nabiera solidarność i konsolidacja środowiska farmaceutycznego.
Nie ma dziś nic bardziej zgubnego niż pokutujące wśród wielu członków samorządu przeświadczenie, iż gdy sieci przejmą rynek apteczny to zmienią się tylko właściciele. Doświadczenia krajów, gdzie taki scenariusz miał miejsce, uczą, iż liczba aptek zostanie zmniejszona o połowę, a zwalniani z nich pracownicy zasilą rzesze bezrobotnych do których dołączą absolwenci wydziałów farmaceutycznych bez żadnych widoków na podjęcie pierwszej pracy.
Okręgowa Rada Aptekarska uznała, iż największe zagrożenie stanowią: łamanie zakazu reklamy aptek, łamanie przepisów antykoncentracyjnych dopuszczających posiadanie maksymalnie 1% aptek na terenie województwa i tzw. system sprzedaży bezpośredniej. Bierność Inspekcji Farmaceutycznej zmusiła nas do wystąpienia na drogę sądową. Jak się okazało była to droga słuszna. Wygrane sprawy i jednoznaczne uzasadnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazują, iż zakaz reklamy aptek uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej musi być respektowany a właściwe organy administracji publicznej muszą stać na straży jego przestrzegania. W uzasadnieniach została podniesiona jeszcze jedna fundamentalna dla naszego zawodu kwestia. Zostało jasno powiedziane, że samorząd aptekarski działa w interesie całego społeczeństwa i Państwa Polskiego oraz posiada niezwykle istotną zdolność inicjacyjną.
Był to długo oczekiwany przełom. Skończyło się zakłamywanie rzeczywistości, jakoby działania nasze podyktowane były partykularnym interesem wąskiej grupy zawodowej.
Kolejnym sukcesem było uzyskanie dostępu do informacji publicznej. Odmowy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego udzielenia informacji publicznej; dotyczącej wszczęcia bądź zakończenia postepowań. zostały przez Dolnośląską Izbę Aptekarską zaskarżone do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który uchylił decyzje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i nakazał udzielenie wnioskowanych informacji. Mamy teraz wiedzę, czy po złożeniu zawiadomienia o prawdopodobieństwie złamania prawa postępowanie zostało wszczęte, na jakim obecnie jest etapie i czy zostało zakończone.
Były to niełatwe decyzje, ale troska o pozycję zawodową farmaceutów w Polsce wymaga skuteczności w działaniu.
Przyszłość stawia przed nami wiele innych wyzwań i jesteśmy ich świadomi, lecz aby dotrwać i móc walczyć o pozostałe priorytety musimy bezwzględnie wyegzekwować zapisy ustawowe, które mamy już dziś.
W Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej prowadzone są prace dotyczące wielu aspektów funkcjonowania aptek i wykonywania zawodu farmaceuty. Na stronie internetowej przedstawione zostały opracowania dotyczące dyżurów aptek, poparte wnikliwa analizą danych z większości okręgowych izb aptekarskich w Polsce. Szeroko opisana i przetłumaczona została ustawa o dofinansowaniu dyżurów aptek w Niemczech. Przedstawiona została analiza dotycząca marż aptecznych. Prowadzone są intensywne prace nad rozwiązaniami mającymi zapobiec obciążaniu aptek kosztami zmian cen na listach refundacyjnych. Wnikliwie analizowany jest projekt i założenia dotyczące ustawy o przepływie informacji w systemie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem systemu recept elektronicznych. Obecność farmaceutów w tym projekcie pozwoli uniknąć zredukowania naszej roli do mechanicznego wydawania kolejnych opakowań leków.
Niezwykle istotny jest projekt, obecnie realizowany we współpracy w Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, dotyczący szeroko rozumianej profilaktyki chorób układu krążenia i nowotworów. Apteki w naszym województwie odwiedza dziennie około 150000 pacjentów, co daje przybliżoną liczbę trzech milionów pacjentów miesięcznie. W tym świetle stajemy się poważnym partnerem dla tego typu akcji na terenie województwa. Sukces zależeć będzie od zaangażowania każdego z nas. Stawką jest zaś wzrost pozycji aptek, jako niezwykle istotnego elementu systemu ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku.
Prowadzimy więc intensywne prace na wielu polach. W wielu dziedzinach mamy już gotowe propozycje rozwiązań oraz projekty zmian w prawie np. ustawa o zawodzie farmaceuty. Brakuje niestety woli politycznej zmierzającej do wprowadzenia ich w życie. Perspektywa przeforsowania naszych rozwiązań to w najlepszym razie 2-3 lata. Dlatego skupiamy się na wyegzekwowaniu zapisów prawa, które już mamy, co, miejmy nadzieję, pozwoli nam przetrwać i da czas na walkę o pozostałe nasze priorytety.
Prezes Bohater podziękował delegatom, członkom Rady, członkom komisji problemowych, pracownikom biura Izby i wszystkim zaangażowanym w pracę samorządu za miniony rok ciężkiej pracy i wyraził nadzieję, iż już wkrótce przyniesie ona spodziewane owoce.

Następnie głos zabrała Pani poseł Anna Zalewska. Wieloletnią współpracę z naszą Izbą oceniła bardzo wysoko. Jako członek Sejmowej Komisji Zdrowia zaangażowana jest bezpośrednio w prowadzone prace nad szeregiem ustaw mających kluczowe znaczenie dla przyszłości aptekarstwa w Polsce.
Pani poseł stwierdziła, iż czeka nas kolejny rok ciężkich zmagań. Rozpoczynają się niebawem prace nad ustawą refundacyjną, gdzie szczególnie istotna jest obrona korzystnych dla naszego zawodu zapisów i zdwojenie wysiłków na rzecz wprowadzenia kolejnych ważnych dla nas rozwiązań. Istotne jest, aby głos przedstawicieli naszego środowiska artykułowany na posiedzeniach Sejmowej Komisji zdrowia brzmiał jednoznacznie i stanowczo, abyśmy byli postrzegani, jako poważni partnerzy w pracach nad systemem ochrony zdrowia w Polsce. Pani poseł zadeklarowała głębokie zrozumienie dla naszych problemów i dalsze wsparcie w forsowaniu rozwiązań ważnych dla naszego zawodu.
Zwracając się do zebranych Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz zacytował pismo, które wystosował do Prezesa Rady Ministrów, zawierające spis najważniejszych bolączek polskiego aptekarstwa. Podkreślił, iż Naczelna Rada Aptekarska nie ustaje w dążeniach o wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie aptek, które od lat obowiązują w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Za najistotniejsze Prezes Kucharewicz uznał przywrócenie apteki dla aptekarza lub spółki aptekarzy, co w połączeniu z zapisami o tzw. demografii i geografii dałoby niezależność aptekom i pracującym w nich farmaceutom. Zapewniłoby to właściwy i rzetelny nadzór nad dystrybucją detaliczną produktów leczniczych, czego ewidentnym zaprzeczeniem jest obrót poza apteczny prowadzony praktycznie poza kontrolą Państwa.
Kolejnym poważnym problemem jest coraz częstsze łamanie przepisów antykoncentracyjnych stanowiących, iż jeden podmiot lub spółki od niego zależne nie mogą posiadać na terenie województwa więcej niż 1% ogółu aptek. Łatwość uzyskiwania kolejnych zezwoleń na prowadzenie aptek przez podmioty pozornie ze sobą niepowiązane jest kolejnym wyzwaniem, z którym będziemy się musieli zmierzyć.
Prezes Kucharewicz stwierdził, iż eksport produktów leczniczych za granicę pozbawiający polskich pacjentów dostępu do leków ratujących życie i brak zdecydowanych działań Państwowej inspekcji Farmaceutycznej są nie do zaakceptowania. Otwierane tzw. kanały interwencyjne sprzedaży bezpośredniej to nic innego jak niedopuszczalna reglamentacja dostępu do produktów leczniczych niezgodna z obowiązującym porządkiem prawnym.
Utrzymanie zakazu reklamy aptek, zmiana systemu naliczania marży detalicznej na leki refundowane, czy wreszcie wypracowanie wspólnie z Ministerstwem Zdrowia mechanizmu chroniącego apteki przed stratami wynikającymi z przecen list refundacyjnych są to elementy szerokiej strategii samorządu aptekarskiego.

Następnie Prezes Bohater otworzył dyskusję. Była to wyjątkowa okazja, aby w tak szerokim gronie, korzystając z obecności Prezesa NRA i Prezesów wielu okręgowych izb aptekarskich, delegaci mogli przedstawić nurtujące środowisko problemy.
Mgr. Elżbieta Krupa stwierdziła, iż w jej odczuciu zbyt skromna jest obecność naszych przedstawicieli w mediach publicznych. Musimy szerzej wykorzystywać nowoczesne środki masowego przekazu, aby docierać z naszymi argumentami do jak największej części społeczeństwa.
Odpowiadając Prezes Kucharewicz stwierdził, iż Naczelna Rada Aptekarska jest w stałym kontakcie z wieloma redakcjami, lecz problem leży w sposobie budowania przez media samego przekazu. W dzisiejszym świecie najlepszym, tzw. newsem jest informacja tragiczna, drastyczna, silnie oddziałująca na odbiorcę. Przebicie się z informacja merytoryczna jest mocno utrudnione.
Prezes Bohater zauważył, iż problemem jest również konwencja często przyjmowana przez dziennikarzy, którzy bez zagłębiania się w istotę problemu zestawiają na równych prawach merytoryczne stanowisko samorządu aptekarskiego z tendencyjnymi czy nawet nieprawdziwymi  wypowiedziami wygłaszanymi przez stronę przeciwną. Taka pozorna równość argumentacji w oczywisty sposób fałszuje ostateczny przekaz.
Prezes Bohater zwrócił uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny fakt. Nie jest możliwe podniesienie prestiżu aptekarstwa w społeczeństwie bez stabilności ekonomicznej aptek. Na kondycję każdej apteki w największym stopniu mają wpływ dwa czynniki pozostające w ścisłej względem siebie zależności - wysokość marży oraz poziom obrotu. Z prostego rachunku wynika, iż na niewiele zda się wysoka marża przy niskim obrocie. Obrona art. 94a o zakazie reklamy aptek wyrównuje szanse między wszystkimi aptekami i sprowadza konkurencje o każdego pacjenta na pole jakości i rzetelności świadczonych usług farmaceutycznych. W wypadku zniesienia zakazu reklamy wielkie podmioty sieciowe uruchomiłyby machinę reklamową na olbrzymią skalę, co spowodowałoby masowy odpływ pacjentów z aptek indywidualnych, które takich nakładów na reklamę nie byłyby w stanie ponieść. Świadomi tych zagrożeń skupiamy się teraz na obronie art. 94a, aby zwyczajnie dotrwać do momentu, aż pojawią się sprzyjające warunki do wynegocjowania tego drugiego ważnego elementu, z którego cały czas nie rezygnujemy – podwyższenia marż aptecznych na leki refundowane. Gdybyśmy teraz zamienili zakaz reklamy na podwyżkę marż, na co i tak brak jest obecnie woli politycznej, straty z tytułu spadku obrotu byłyby dwukrotnie wyższe niż spodziewane zyski wynikające z podwyższenia marży np. o 3 punkty procentowe, która to podwyżka wydaje się być obecnie szczytem możliwości w negocjacjach z Ministerstwem Finansów.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez delegatów była sprawa dyżurów nocnych aptek. Odpowiadając, Prezes Bohater stwierdził, iż prawdopodobieństwo całkowitego zniesienia tego obowiązku przez Polski Sejm jest znikome. Jedyną realną drogą jest rozpoczęcie starań w Ministerstwie Zdrowia o refundację dyżurów dla aptek. Przywołał tu przykład niemiecki, gdzie po wieloletnich staraniach takie dopłaty zostały przez państwo wprowadzone. Na stronach internetowych naszej Izby zostały przedstawione szczegółowe wyliczenia na podstawie danych z większości okręgowych izb aptekarskich w Polsce. Szczegółowo przedstawione zostało rozwiązanie wprowadzone u naszych zachodnich sąsiadów oraz przetłumaczona niemiecka ustawa w tym zakresie. Mamy, więc gotowe rozwiązania, potrzebne są tylko skoordynowane działania wszystkich Izb w kraju na rzecz zmian.
Swoimi doświadczeniami w zakresie odmowy pełnienia przez apteki dyżurów nocnych podzielili się też obecni prezesi izb okręgowych, z których jasno wynikało jak daleko idącą ostrożność należy zachować w tym przedmiocie. Postulowanie radykalnej rezygnacji z obowiązku dyżurów daje do ręki poważny argument zwolennikom rozszerzenia obrotu poza aptecznego produktami leczniczymi. Jak groźne jest to zjawisko świadczyć może przykład Austrii, gdzie niektóre leki mogą wydawać lekarze i stanowi to już bez mała ¼ całego obrotu lekami w kraju.

Następnie głos w dyskusji zabrał wiceprezes Paweł Łukasiński. Odniósł się do dokumentu zawierającego strategię dla naszego zawodu połączoną z listą potencjalnych zagrożeń, jaką 10 lat temu złożył podczas Okręgowego Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej na ręce ówczesnego Prezesa NRA Andrzeja Wróbla. Niestety niektórych celów nie udało się osiągnąć a niewyeliminowane zagrożenia przybrały na sile. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy wtedy, jak i dzisiaj jest podział w naszym środowisku, a co za tym idzie brak skoordynowanych, skutecznych działań w skali całego kraju. Po drugiej stronie barykady nasi przeciwnicy działają metodycznie i zgodnie z założoną strategią. Kluczowym, więc w chwili obecnej dla każdego delegata czy członka samorządu jest postawienie sobie pytania czy jestem gotowy aktywnie włączyć się w ratowanie polskiego aptekarstwa. Zaangażowanie, nawet w tak ograniczonym zakresie jak przekazywanie koleżankom i kolegom w rejonie przyjętych założeń strategii samorządu, jest tą cegiełką, na której zbudować możemy solidny fundament do solidarnego wystąpienia w obronie naszych miejsc pracy. Czasu na decyzje nie pozostało wiele a z rachunku zysków i strat w tej rozgrywce wynika niestety, iż jesteśmy w defensywie.
Odpowiadając na pytanie o możliwości zapobiegania brakom dostępności niektórych preparatów w hurtowniach, zasugerował każdorazowo pisemne zgłaszanie tego faktu do Inspekcji Farmaceutycznej. Przyznana decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego możliwość dostępu do informacji publicznej pozwoli po pewnym czasie uzyskać informację, na jakim etapie zgłoszenie się znajduje. Odpowiednio duża liczba takich zgłoszeń może wpłynąć na zmianę tej uciążliwej dla tak wielu aptek sytuacji. Wiceprezes Paweł Łukasiński jako niedopuszczalne określił również ograniczenia ilościowe stosowane przez niektóre firmy w prowadzonych interwencyjnych kanałach dystrybucji, oraz żądanie dokumentowania przez aptekę zapotrzebowania na leki w postaci przesyłania kserokopii recept. Dolnośląska Izba Aptekarska rozważać będzie w tej materii zalecenie, aby każdy odpowiednio udokumentowany, nieuzasadniony przypadek odmowy zrealizowania zamówienia był zgłaszany do prokuratury, jako podejrzenie narażenia zdrowia pacjenta, oraz do Prezesa UOKIK.

Po zakończeniu dyskusji z udziałem zaproszonych gości delegaci przeszli do formalnej części obrad Zjazdu. Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali jednogłośnie Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej - mgr. farm. Pawła Łukasińskiego.
Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Aptekarskiej nr RA/34/VI/14 z dnia 11.02.2014 w sprawie uzupełnienia składu ORA DIA we Wrocławiu w związku z wygaśnięciem mandatu mgr farm. Bożeny Maćkowiak przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. Na członka Rady wybrany został mgr farm. Przemysław Skibiński.
Po wysłuchaniu przedstawicieli organów DIA we Wrocławiu do przyjęcia przez XXIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy przedłożono następujące uchwały, apel i deklarację.

  1.  UCHWAŁA 1/VI/2014 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok 2013
  2. UCHWAŁA 2/VI/2014 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2013
  3. UCHWAŁA 3/VI/2014 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego za rok 2013
  4. UCHWAŁA 4/VI/2014 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2013 oraz o udzieleniu absolutorium ORA
  5. UCHWAŁA 5/VI/2014 - preliminarz dochodów i wydatków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu na 2014 rok

Ponadto do przyjęcia przez Okręgowy Zjazd Aptekarzy przedłożono:

  1. APEL XXV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu w sprawie
  2. DEKLARACJA  XXV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu w sprawie


W drugim dniu obrad Prezes Piotr Bohater wznawiając dyskusję przedstawił założenia prowadzonego wspólnie z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim programu Profilaktyki Udarów. Jest to część większego wieloletniego projektu „Perspektywy i kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku 2014-2020”. Przedstawiając naszą ofertę zaangażowania się w ten projekt w urzędzie wojewódzkim prezes podkreślił jak ważnym elementem tego systemu są apteki, które co miesiąc odwiedza około 3 mln dolnośląskich pacjentów. Nasza oferta została bardzo pozytywnie przyjęta zarówno przez Wojewodę Dolnośląskiego jak i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Program realizowany będzie wielokierunkowo i na różnych płaszczyznach. Sukces naszego w nim udziału zależeć będzie od zaangażowania aptek. Należy wyraźnie podkreślić, iż nie wiąże się to z żadnymi kosztami, ponieważ wszelkie materiały apteki otrzymają bezpłatnie. Nasze zadanie polegać będzie jedynie na wyselekcjonowaniu w oparciu o posiadana wiedzę fachową popartą cyklem szkoleń, tych z pacjentów odwiedzających aptekę, którzy kwalifikują się do objęcia programem. Udzieleniu im fachowej porady farmaceutycznej i wręczeniu dedykowanych materiałów.
Aby projekt zakończył się sukcesem musiałoby wziąć w nim udział, co najmniej 50% aptek z terenu naszego województwa. Należy z całą mocą podkreślić, iż jest to wyjątkowa szansa abyśmy stali się stałym i istotnym partnerem w planowaniu strategii ochrony zdrowia na naszym terenie. Z pewnością podobnych projektów będzie coraz więcej i z czasem uruchomione zostaną też fundusze unijne na ten cel. Wszystko zależy od powodzenia pierwszego obecnie realizowanego projektu. Przy stosunkowo niewielkim wysiłku zyskać możemy długofalowe korzyści i płaszczyznę stałej współpracy z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej.
Możemy też odnieść niebywały sukces wizerunkowy. Zainteresowanie mediów tego typu projektami jest spore. Zyskalibyśmy szansę na zaprezentowanie nurtujących nas problemów w innym świetle, jako grupy zawodowej mocno zaangażowanej społecznie. W Europie tego typu programy są już codziennością a czynny udział aptek potwierdza ich prestiżową role w systemie edukacji pacjentów i profilaktyki zdrowotnej.
Delegaci mając na uwadze jak niepowtarzalna jest to szansa dla dolnośląskiego aptekarstwa postanowili wystosować Apel do członków samorządu Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej wzywający do wzięcia udziału w projekcie „Perspektywy i kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku 2014-2020”


Remigiusz Komarczewski

 

Nowe z forum

pomoc apteczna do Legnicy

Forum / praca / dam pracę / pomoc apteczna

magister na godziny

Forum / praca / zastępstwo na czas urlopu

Technik Stażysta

Forum / praca / szukam pracy / technik

WARSZAWA KIEROWNIK APTEKI

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.