XXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

W dniach 7-8 marca 2015 r. w Jeleniej Górze odbył się XXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Inaugurując obrady prezes ORA DIA we Wrocławiu Piotr Bohater serdecznie powitał zgromadzonych delegatów oraz honorowych gości:Honorowi goście

- Panią Annę Zalewską – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Zdrowia

- dr n. med. Grzegorza Kucharewicza – Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

- Pana Zygmunta Korzeniowskiego – Naczelnika Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

- dr n. wet. Wojciecha Hildebranda – Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; członka Prezydium Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

- Pana Waldemara Malinowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

- Panią mgr Annę Szafran – Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

- Panią mgr farm. Renatę Chrynus-Adamowicz – Przewodniczącą Komisji Aptek Szpitalnych Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

- aplikanta radcowskiego mgr Piotra Sędłaka – autora licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego

- mgr farm. Stanisławę Makuchowską – Przewodniczącą Klubu Seniora DIA

W godzinach popołudniowych na zjazd przybyli również :
- Pan prof. Janusz Pluta - Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
- Pan dr n. farm Marek Jędrzejczak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
- Pan dr n. farm Piotr Brukiewicz – Prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej

Pan Prezes powitał także przedstawicieli sponsorów: Grupy Neuca S.A., Farmina Sp. z o.o. i  Cerko Sp. z o.o.mgr Piotr Bohater Prezes ORA DIA

Minął kolejny niełatwy rok pracy samorządu aptekarskiego. Sytuacja ekonomiczna wielu aptek jest nadal niepokojąca. Informacje docierające do nas także z terenów wielu izb w Polsce pokazują już dziś czarno na białym, że postępująca liberalizacja i monopolizacja rynku farmaceutycznego to ograniczenie miejsc pracy dla naszych koleżanek i kolegów i wynagrodzenia poniżej średniej krajowej. Po korzystnych orzeczeniach sądów w roku 2013, potwierdzających, że Izby Aptekarskie działają w interesie całego społeczeństwa i państwa polskiego oraz posiadają zdolność inicjacyjną postępowań w sprawie łamania prawa przed Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi, wydawało się, iż długo oczekiwany przełom wreszcie nadszedł i skończyło się zakłamywanie rzeczywistości, jakoby działania nasze podyktowane były partykularnym interesem wąskiej grupy zawodowej. Niestety czekało nas przykre zaskoczenie, bowiem wnioski o wszczęcie postępowania, złożone w roku 2014 do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu, zostały w całości odrzucone.
W tej sytuacji okręgowa Rada Aptekarska DIA podjęła decyzje o ponownym wystąpieniu na drogę sądową. Jednak w tym momencie nie byliśmy już sami. Równocześnie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła będąca w podobnej sytuacji Śląska Izba Aptekarska, której wnioski o wszczęcie postępowań zostały również odrzucone przez śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Pewną ilość skarg do WSA w Warszawie złożyły również Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska, Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska, Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska oraz Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska. Wspólny wysiłek zaowocował stu kilkudziesięcioma pozytywnymi orzeczeniami różnych składów sędziowskich, gdzie jasno zostało powiedziane, że art. 31 KPA stanowi jeden z fundamentów państwa prawa, dając organizacjom społecznym możliwość składania wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego we wszystkich przypadkach łamania prawa.
Sytuacja przedstawiałaby się zupełnie inaczej, gdyby z podobnymi wnioskami wystąpiły wszystkie Izby Okręgowe w Polsce a działania były koordynowane przez Naczelną Izbę Aptekarską. Skala takiego wystąpienia prawdopodobnie w szybkim czasie wymusiłaby działania na szczeblu rządowym. Tym bardziej niezrozumiała jest bierność wielu Izb Okręgowych, zwłaszcza w świetle informacji o pogarszającej się kondycji aptek i postępującym bezrobociu wśród aptekarzy.
Nie do zaakceptowania jest fakt, że w państwie prawa ten, kto to prawo bezczelnie łamie zdobywa w ten sposób środki by nieuczciwie konkurować z tymi, którzy tego prawa przestrzegają. Na gruncie art. 31 KPA składać możemy zawiadomienia dotyczące nie tylko reklamy aptek, ale każdego innego przypadku łamania prawa. Daje to szeroką możliwość współpracy i synergizmu w działaniu między Okręgową Izbą Aptekarska a Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym, o który to tak usilnie od lat zabiegamy.
Działań na tym polu nie zaprzestaniemy, mając nadzieję, że uda się w przyszłości doprowadzić do tak pogłębionej analizy rynku farmaceutycznego, jaka została przeprowadzona na zlecenie rządu Węgier. Problemy zostały tam trafnie zdiagnozowane i od roku 2012 trwa reforma sektora dystrybucji detalicznej leków. Wprowadzane rozwiązania pozwalają węgierskim farmaceutom patrzeć ze spokojem w przyszłość.
Walczymy nie tylko w obronie naszych miejsc pracy, ale w interesie całego państwa polskiego. Jak wynika z doświadczeń wielu państw w europie i na świecie, za monopolizacje rynku leków zapłacą przede wszystkim pacjenci a państwo utraci kontrole nad polityką lekową na długie lata – a nie wykluczone, że na zawsze.

Skupiamy się obecnie na wyegzekwowaniu zapisów prawa, które już mamy, co, miejmy nadzieję, pozwoli nam przetrwać i da czas na walkę o pozostałe nasze priorytety: ustawę o zawodzie, aptekę dla aptekarza lub spółki aptekarskiej, geografię i demografię rozmieszczenia aptek.
W roku ubiegłym wspólnie z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim prowadziliśmy program Profilaktyki Udarów. Wzięło w nim udział około 50% aptek z terenu naszego województwa, co stanowi dobrą średnią uzyskiwaną w innych państwach Unii Europejskiej przy wprowadzaniu podobnych programów do aptek.
Na bieżąco zajmujemy się sprawami dyżurów pomagając w negocjacjach prowadzonych w powiatach. Mamy w naszej Izbie gotowe wyliczenia i opracowane propozycje zmian strukturalnych umożliwiających wprowadzenie dopłat do dyżurów w całym kraju. Koszt takich zmian to około jedna dziesiąta procent budżetu NFZ. Rozwiązałoby to całkowicie problem dyżurów w Polsce. Niestety, z niezrozumiałych przyczyn, brak jest jakiegokolwiek zainteresowania tą kwestią ze strony rządu.
Prezes Bohater kończąc wystąpienie podziękował delegatom, członkom Rady, członkom komisji problemowych, pracownikom biura Izby i wszystkim zaangażowanym w pracę samorządu za miniony rok ciężkiej pracy i wyraził nadzieję, że już wkrótce przyniesie ona spodziewane owoce.Pani Poseł Anna Zalewska
Następnie głos zabrała Pani Poseł Anna Zalewska, która jako członek sejmowej Komisji Zdrowia ma bezpośredni wgląd w prace legislacyjne dotyczące sektora zdrowotnego. Niestety, obraz, jaki wyłania się ze słów Pani Poseł, nie nastraja optymistycznie. Posłowie nie są zainteresowani szybkimi fundamentalnymi zmianami w prawie. Sytuację pogarsza trwająca kampania wyborcza
Kończąc wystąpienie Anna Zalewska zapewniła nas o swoim wsparciu dla naszych postulatów przedstawianych w Komisji Zdrowia jednak, jak podkreśliła, szansa na realna zmianę decydować się będzie przy urnie wyborczej.dr Grzegorz Kucharewicz

W swoim wystąpieniu Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej odniósł się do stale pogarszającej się sytuacji ekonomicznej polskiego aptekarstwa. W roku 2014 zamknięto około 700 aptek. Przypomniał, że wielokrotnie zwracał się z apelem o spotkanie do Prezesa Rady Ministrów poprzedniego jak i obecnego punktując najważniejsze zagrożenia. Niestety nie doczekał się odpowiedzi.
W systemie zaopatrzenia hurtowego aptek mamy do czynienia z formalną reglamentacją dostępności do wybranych produktów leczniczych. Jest to ewidentna patologia ładnie nazywana systemem bezpośredniej dystrybucji leków. Dlatego konieczne jest, rzetelne i systematyczne wypełnianie ankiet o brakach dostępności leków i przesyłanie ich do Izb Okręgowych i do Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Skala odpowiedzi ma kolosalne znaczenie w ewentualnych negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia.
Niestety, wszelkie poprawki zgłaszane przez przedstawicieli NIA na posiedzeniach sejmowej komisji Zdrowia, mające zapewnić równy dostęp do leków wszystkim hurtowniom i aptekom na równych prawach, są odrzucane.
Kolejne zdefiniowane patologie to: reklama aptek, pozostawiony praktycznie bez żadnej kontroli obrót pozaapteczny produktami leczniczymi, odwrócony łańcuch dystrybucji produktów leczniczych, notoryczne łamanie przepisów antykoncentracyjnych przez sieci apteczne - tzw. zakaz 1%.
Prowadzone od lat zabiegi o korzystne dla naszego zawodu zmiany w prawie niestety nie znajdują zrozumienia w Ministerstwie Zdrowia. Zmagania są tym trudniejsze, że mamy przeciw sobie bardzo silny lobbing sieci i koncernów farmaceutycznych, dla których solą w oku jest art. 94a ustawy o zakazie reklamy i art. 99 dotyczący koncentracji aptek powyżej 1%.
Prezes Kucharewicz podziękował Piotrowi Bohaterowi i Pawłowi Łukasińskiemu, bo dzięki ich pracy i determinacji mamy dziś pozytywne rozstrzygnięcia sadowe stanowiące solidny fundament do dalszej walki o pozycje polskiego aptekarstwa.

Życząc owocnych obrad i wyrażając głębokie zrozumienie dla problemów nurtujących nasze środowisko głos zabierali dr n. wet. Wojciech Hildebrand Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, oraz mgr Waldemar Malinowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Po zakończeniu pierwszej części dyskusji z udziałem zaproszonych gości delegaci przeszli do formalnej części obrad Zjazdu. Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali jednogłośnie Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej - mgr farm. Pawła Łukasińskiego.Prezydium zjazdu
Po wysłuchaniu przedstawicieli organów DIA we Wrocławiu do przyjęcia przez XXIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy przedłożono następujące uchwały i apele.

 1.  UCHWAŁA 1/VI/2015 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok 2014
 2. UCHWAŁA 2/VI/2015 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2014
 3. UCHWAŁA 3/VI/2015 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego za rok 2014
 4. UCHWAŁA 4/VI/2015 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2014 oraz o udzieleniu absolutorium ORA
 5. UCHWAŁA 5/VI/2015 - preliminarz dochodów i wydatków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu na 2015 rok
 6. UCHWALA 6/VI/2015 – w sprawie regulaminu Okręgowej Rady Aptekarskiej.
 7. APEL XXVI Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu w sprawie podjęcia przez Naczelna Izbę Aptekarska starań o podjecie działań legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia mających na celu zmianę przepisów dotyczących wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal przeznaczony na aptekę ogólnodostępną.
 8. APEL XXVI Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu w sprawie podjęcia przez Naczelna izbę Aptekarską inicjatywy ustawodawczej zapobiegającej obniżaniu rangi zawodu farmaceuty szpitalnego.
 9. APEL XXVI Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.
  Sekcja Aptek Szpitalnych apeluje do Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu o pilne podjęcie negocjacji z organami założycielskimi dolnośląskich szpitali w zakresie etatyzacji - przez uwzględnienie odpowiedniego zatrudnienia farmaceutów szpitalnych w zależności od zadań wynikających z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w zakresie wynagradzania - przez likwidację dyskryminacji finansowej farmaceutów szpitalnych w stosunku do innych grup zawodowych zatrudnionych w szpitalu.
 10. APEL XXVI Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu w sprawie podjęcia przez Naczelną Izbę Aptekarska zdecydowanych działań dot. nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne pozwalających na odsprzedaż produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznej lub innych aptek po śmierci właściciela, oraz wprowadzenia uregulowań prawnych dot. tzw. „okresu przejściowego" polegającego na możliwości prowadzenia apteki na dotychczasowych warunkach tzn. bez zmiany Zezwolenia, REGON-u, NIP-u etc. do czasu uregulowania przez ewentualnych spadkobierców spraw prawnych związanych z dziedziczeniem masy spadkowej. Okres przejściowy nie powinien być krótszy niż jeden rok od czasu zgonu właściciela.
 11. APEL XXVI Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu obligujący Okręgowa Radę Aptekarską do przeprowadzenia intensywnej kampanii zachęcającej członków samorządu do udziału w wyborach do organów DIA na VII kadencję

 

W drugiej części dyskusji z udziałem zaproszonych gości Dr n. farm. Piotr Brukiewicz dr Piotr Brukiewicz zabierając głos podziękował Piotrowi Bohaterowi I Pawłowi Łukasinskiemu za wytyczenie szlaku, który doprowadził dziś do pierwszych wygranych przez Śląską Izbę Aptekarska procesów w sprawie łamania zakazu reklamy. Sytuacja nie jest łatwa, ale dzięki determinacji Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej możemy dziś sięgać po gotowe rozwiązania dające wymierne efekty. Składanie wniosków o wszczęcie postępowań w oparciu o art. 31KPA to doskonałe narzędzie w walce z reklamą aptek i innymi przypadkami łamania prawa farmaceutycznego, której zahamowanie w obecnej sytuacji jest fundamentem naszego przetrwania. W oparciu o ten art. możemy również składać wnioski o wszczęcie postępowań w innych przypadkach łamania prawa, jak odwrócony łańcuch, czy złamanie przepisów antykoncentracyjnych.
Dziś nie możemy być bierni, dlatego smuci brak reakcji ze strony tylu dużych Izb w Polsce. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że skala wystąpienia ma kolosalne znaczenie. Wystąpienie wspólne Izby Dolnośląskiej i Śląskiej oraz paru mniejszych izb już zostało zauważone. Gdyby wnioski złożyły wszystkie Izby dziś bylibyśmy w zupełnie innej rzeczywistości.

Prezes Piotr Bohater podkreślił, że wsparcie Śląskiej Izby Aptekarskiej ma duże znaczenie i może będzie sygnałem dla pozostałych Izb, iż czasu na reakcje pozostało już bardzo niewiele. Nie są to nigdy łatwe decyzje. Wymagają wielkiego wysiłku logistycznego i finansowego, ale innej drogi obecnie nie ma. Podziękował za wsparcie mecenasa Baki z biura prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej, który był w pełni dyspozycyjny, mimo że spraw było bardzo dużo, często parę jednego dnia.Głos w dyskusji zabiera dr Wojciech Piotrowski
Wielu delegatów pytało, czy Naczelna Izba Aptekarska nie mogłaby partycypować w części kosztów np. w wynagrodzeniu dla mecenasa Baki, skoro walczy ona w interesie wszystkich Izb  w Polsce już od wielu lat. Obecnie wydatkami tymi obarczona jest Dolnośląska Izba Aptekarska, która i tak obciążona jest wieloma innymi kosztami związanymi z prowadzonymi sprawami sądowymi.Głos w dyskusji zabiera mgr Jolanta Paradowska

Odpowiadając, Prezes Kucharewicz stwierdził, że koszty te nie były aż takie duże, a na pewno mniejsze niż kosztowałoby wynajęcie prawnika z zewnętrznej kancelarii. Na chwile obecną możliwości partycypowania w kosztach postępowań sądowych ze strony NIA Pan Prezes nie widzi.
Na pytanie, dlaczego jako Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej nie mobilizuje poszczególnych Prezesów Izb Okręgowych do składania wniosków wzorem Izby Dolnośląskiej i Śląskiej dr Kucharewic odpowiedział, iż prezesi poszczególnych Izb cieszą się autonomia i można ich jedynie prosić, nie ma zaś instrumentów mogących zmusić do działania.

Następnie głos zabrał wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak. Potwierdził niezwykle trudną dla nas sytuację panującą w sejmowej Komisji Zdrowia. Opisał, z jaką łatwością odrzucane są, bez żadnej merytorycznej dyskusji, kolejne poprawki zgłaszane przez przedstawicieli NIA. Jest to na pewno skutek niezwykle nasilonego lobbingu prowadzonego przez zwolenników liberalizacji rynku farmaceutycznego.dr Marek Jędrzejczak
Mając świadomość oporu decydentów staramy się działać wielotorowo. Udało się doprowadzić do spotkania przedstawicieli NRA z Panem Rafałem Grupinskim, szefem klubu parlamentarnego PO. Naczelną Izbę Aptekarska reprezentowali Prezes Grzegorz Kucharewicz, Wiceprezes Marek Jedrzejczak i członek NRA Paweł Łukasiński. Na spotkaniu staraliśmy się przedstawić jak dramatyczna jest sytuacja polskiego aptekarstwa i jakie są niezbędne zmiany w prawie, aby sytuację uzdrowić.
Delegaci pytali, jakie efekty przyniosło lub przyniesie to spotkanie
Odpowiadając na to pytanie Paweł Łukasiński stwierdził, że materia, z którą się zmagamy jest niezwykle trudna. Mamy nadzieję, że nasze merytoryczne wyjaśnienia ukazały prawdziwy obraz sytuacji Przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego PO. Staraliśmy się naświetlić jak wielką wartością dla Państwa polskiego jest wysoko wykwalifikowany personel aptek. Te kwalifikacje są dziś szeroko wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii 6 na 10 pacjentów aptek jest tak kompleksowo obsłużonych w tamtejszych aptekach, że nie widzi potrzeby udawania się do lekarza pierwszego kontaktu. To jest prawdziwy pakiet antykolejkowy. Liberalizacja rynku farmaceutycznego zmieni apteki w sklepy z lekami, gdzie na taką opiekę farmaceutyczna nie będzie miejsca.
Rozmowy z politykami nie są łatwe, ale za sukces można uznać, że Pan Grupiński uznał za stosowne przeprowadzenie pogłębionych konsultacji w tej sprawie z Ministrem Zdrowia. Jakie będą efekty tego spotkania pokażą najbliższe miesiące.

Kolejnym problemem podniesionym przez delegatów była sprawa dziedziczenia aptek w wypadku śmierci właściciela i związane z tym problemy.mgr Paweł Łukasiński i dr Grzegorz Kucharewicz
Paweł Łukasiński przypomniał, że Dolnośląska Izba Aptekarska, świadoma tych zagrożeń, nawiązała współpracę z kancelarią prawną specjalizującą się w tego rodzaju postępowaniach. Zaowocowało to cyklem szkoleń przeprowadzonych w rejonach. Problem jest bardzo poważny, ponieważ tak naprawdę z zapisów prawa mówiących o dziedziczeniu wynika, że spadkobierca nabywa jedynie prawo do przejścia zezwolenia. Natomiast musi sam dokonać pozostałych czynności związanych z otwarciem nowej działalności, czyli otrzymać NIP, regon, podpisać umowę z NFZ itp. Podstawowym problemem jest jednak to, że nie może odziedziczyć leków. Zapas magazynowy w myśl przepisów powinien zostać zutylizowany. Tak skonstruowane przepisy w praktyce doprowadzają do nieodwracalnego zamknięcia apteki, ponieważ konieczność zawieszenia działalności na okres załatwienia formalności oraz potężna strata spowodowana utylizacja magazynu jest nie do udźwignięcia przez większość indywidualnych aptek funkcjonujących dziś na skraju rentowności.
W wielu krajach Unii Europejskiej stosowany jest okres przejściowy np. 12-miesięczny we Francji, kiedy spadkobierca ma czas na dopełnienie formalności.
Proponowaną osoby fizycznej prowadzącej działalność lub spółki jawnej, miałoby być przekształcenie w spółkę prawa handlowego. Jest to swoiste kuriozum, aby mikro przedsiębiorstwo musiało się poddać takim przekształceniom, aby uniknąć problemów w postępowaniu spadkowym.
Prezes Kucharewicz zadeklarował, że będziemy zabiegać o wprowadzenie zapisów o okresie przejściowym, aby przepis mówiący o dziedziczeniu aptek faktycznie funkcjonował.

Korzystając z obecności Prezesa NRA, problemy farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych przedstawiła przewodnicząca komisji aptek szpitalnych DIA Pani mgr farm. Renata Chrynus-Adamowicz.
Na terenie naszego województwa jest 59 szpitali, w których zatrudnionych jest 109 farmaceutów. Niestety, w większości placówek pracuje tylko jeden magister farmacji. Lista obowiązków, jakie musi wypełnić jest bardzo długa, do tego dochodzi konieczność uczestniczenia w zespołach żywieniowych, czy też dotyczących antybiotykoterapii i innych. Dla jednego pracownika to obciążenie często ponad siły.mgr Renata Chrynus-Adamowicz i dr Grzegorz Kucharewicz
Mamy trzy podstawowe postulaty:
1. Jest nas zdecydowanie za mało w szpitalach. Brak jest przepisów regulujących ilość zatrudnionych farmaceutów w zależności od ilości łóżek w placówce.
2. Finanse. Zarobki w szpitalach są bardzo niskie.
3. Problemy lokalowe. Często się zdarza, że wymogi dotyczące lokalu apteki szpitalnej zapisane w rozporządzeniu nie są respektowane.
Nie można również zapominać, że apteki szpitalne są również dotknięte brakami „leków deficytowych” często ratujących życie.

Piotr Bohater poprosił o zabranie głosu Pana prof. Janusza Plutę - Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który rozpoczynając zaznaczył, że dla niego osobiście, jako jednego z tych, którzy zakładali Dolnośląską Izbę Aptekarską, niezwykle budujące jest to, że widzi samorząd działający tak sprawnie i prężnie w obronie interesów naszego zawodu. Wyraził pogląd, że aptekarstwo, które przetrwało tak trudne koleje losu jak upaństwowienie aptek, brak samorządu w okresie realnego socjalizmu obroni się i teraz. Obecnie dzięki istnieniu Izb Aptekarskich możemy nasze problemy wyraźnie artykułować i skutecznie bronić naszych interesów, czego dowody zostały na tej sali wcześniej przedstawione.prof. Janusz Pluta
Na postawione z sali pytanie, czy PTFarm nie powinien aktywnie wspierać samorządu w walce o rangę zawodu farmaceuty prof. Janusz Pluta odpowiedział, że rozgranicza sprawy zawodowe, którymi w jego rozumieniu winien zajmować się samorząd i sprawy naukowe, którymi zajmuje się PTFarm jak np. szkolenie podyplomowe.
Posiadanie specjalizacji przez farmaceutów jest tym elementem, który farmację wzmocni i przyczyni się do wzrostu szacunku do naszego zawodu. Właściciel niefarmaceuta nie będzie już tak łatwo mógł wymienić niewygodnego kierownika, będzie się musiał z jego zdaniem liczyć. Podobnie jest w środowisku lekarskim, gdzie brak posiadania specjalizacji uniemożliwia pełnienie określonych funkcji i wykonywanie pewnych zabiegów. Jest to ewidentny element awansu zawodowego, stwierdził prof. Pluta. Na pewno będzie specjalizacja z farmacji szpitalnej i prawdopodobnie będzie zunifikowana z wymogami istniejącymi w Unii europejskiej. Jak zauważył dalej prof. Pluta będziemy jedynym zawodem medycznym, w którym nie na wymogu posiadania specjalizacji na kierowniczych stanowiskach.
Mgr Leokadia Jaskros-Głogowska zauważyła, że rzeczywistość weryfikuje brutalnie nasze szczytne zamierzenia. Wysoko wykwalifikowany magister, aby utrzymać się na stanowisku, w wielu aptekach redukowany jest do roli zwykłego sprzedawcy i rozliczany nie z wiedzy fachowej, która służy pacjentom, ale z ilości dziennie wyrobionych norm sprzedażowych.
Odpowiadając, prof. Janusz Pluta powtórzył, że taka sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby kierownik musiał posiadać tytuł specjalisty, ponieważ jego wymiana nie byłaby już taka prosta a tym samym właściciel musiałby się z takim kierownikiem liczyć. Automatycznie to kierownik miałby pełny wpływ na sposób organizacji pracy w takiej aptece i podobne sytuacje nie miałyby miejsca.
Odpowiadając na sugestie, iż program szkolenia podyplomowego odstaje od wymogów, jakie stawia przed farmaceutami codzienna praca w aptece stwierdził, że trwają ciągłe prace mające na celu uaktualnienie programu szkolenia tak, aby odpowiadał aktualnym wyzwaniom.
Zabierając głos w dyskusji Wiceprezes naczelnej rady Aptekarskiej Marek Jedrzejczak zauważył, że w pierwszej kolejności należałoby zapewnić farmaceutom stabilność ekonomiczna, ustawę o zawodzie i wtedy myśleć spokojnie o podnoszeniu kwalifikacji.
W odpowiedzi Prof. Pluta stwierdził, że są to postulaty ważne, ale nie do końca zależne tylko od nas. Zabiegi o nie trwają już długie lata z mizernym skutkiem, co nie oznacza, iż jednocześnie powinniśmy rezygnować z kształcenia podyplomowego, która to decyzja zależy od nas samych.
Dr Grzegorz Kucharewicz zauważył, iż dużo racji jest w takiej argumentacji, lecz po drugiej stronie znajdują się np. małe indywidualne apteki gdzie z przyczyn ekonomicznych i często logistycznych uczestniczenie w kursach specjalizacyjnych jest niemożliwe, wiec takie apteki musiałyby się zamknąć.
Dr Piotr Brukiewicz stwierdził, iż jednym z dobrych rozwiązań jest wprowadzenie refundowanej opieki farmaceutycznej. Możliwe do otrzymania środki z świadczenia takiej usługi byłyby dobrym ekonomicznym bodźcem do podnoszenia kwalifikacji jednocześnie z pożytkiem dla pacjentów apteki.
 
W drugim dniu delegaci obradowali nad kolejnymi problemami nurtującymi obecnie nasze środowisko.
Mgr Piotr Sędłak, aplikant radcowski, przedstawił problem egzekwowania przepisu zakazującego posiadania przez jeden podmiot, bądź spółki zależne więcej niż 1% aptek na terenie województwa. Jak wynikało z przeprowadzonej analizy przepis tak skonstruowany, choć jednoznaczny w swej wymowie jest nieefektywny. Należałoby podjąć działania ustawodawcze doprecyzowujące zapisy prawne w tej kwestii. Jak ważne jest egzekwowanie tego zapisu prawa widać już dziś.
Odpowiadając na pytania delegatów Piotr Sędłak przytaczał rozwiązania stosowane w tej materii w europie zachodniej. Przykładem może być prawodawstwo niemieckie, gdzie przepisy antykoncentracyjne sformułowane bardzo prosto i przejrzyście są ściśle przestrzegane.mgr Piotr Sędłak
Spoglądając szerzej warto pracować nad doprecyzowaniem przepisów regulujących funkcjonowanie aptek i zawodu – idealnym rozwiązaniem byłaby dobra ustawa o zawodzie. Skoro farmaceuta to zawód zaufania publicznego a apteka to placówka ochrony zdrowia to wymagane są tu wyższe standardy. Nie można wprost przekładać prawideł czysto rynkowych, bo to nie jest sklep.
Delegaci zadawali pytania dotyczące możliwych dróg walki z reklama aptek.
Drogi są trzy: składanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego przez Inspekcję farmaceutyczną, procesy z powództwa cywilnego – droga żmudna i uciążliwa dowodowo, oraz składanie zawiadomień do Prezesa UOKIK – tu niestety trzeba wykazać, że poszkodowana została duża liczba konsumentów, np. przez reklamę wprowadzająca w błąd.
W praktyce, na chwile obecną, najskuteczniejsza jest metoda pierwsza, czyli składanie wniosków o wszczęcie postępowania w oparciu o art. 31 KPA, która wykorzystuje Dolnośląska Izba Aptekarska.

Kolejnym ważnym tematem, jaki był dyskutowany, to brak ustawy o zawodzie. Na pytania delegatów starał się odpowiadać Wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak. Stwierdził, że efektem prowadzonych pod jego kierownictwem prac jest projekt rozesłany do konsultacji do Okręgowych Izb Aptekarskich.Głos w dyskusji zabiera mgr Tadeusz Dymitrakis Balarys Delegaci zwrócili uwagę, że tak ważna kwestia dotycząca nas wszystkich powinna być konsultowana i przygotowywana w jak najszerszym gronie. Przedstawiony zaś do konsultacji projekt powinien zawierać wyraźnie zaznaczone nowo wprowadzane zapisy, oraz paragrafy zaczerpnięte z innych źródeł, tak, aby każdy z członków samorządu łatwo mógł zrozumieć intencje legislacyjne i poddać analizie. Wiceprezes potwierdził, że prace nad projektem Benda dalej prowadzone a efekty poznamy już wkrótce.
Na tym XXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej został zakończony.

Remigiusz Komarczewski

Pliki do pobrania

Nowe z forum

Zatrudnię Technika Farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik

Zatrudnię Magistra Farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister

DĘBNO - mgr

Forum / praca / dam pracę / magister

Magister Farmacji - Szczecinek

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.