XXVII Okręgowy i VII Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

W dniach 5-6 grudnia 2015 r. w Jeleniej Górze odbył się VII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, w którym wzięli udział delegaci wybrani w poszczególnych rejonach działania DIA.
Na Zjazd przybyli również zaproszeni goście: Minister Edukacji Narodowej - Pani Anna Zalewska - Poseł na Sejm RP, w ubiegłej kadencji wspierająca nasz samorząd jako członek Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej - dr n. farm. Piotr Brukiewicz.Zaproszeni goście        
Witając wszystkich zebranych, kończący drugą kadencję Prezes Piotr Bohater podsumował w swoim przemówieniu ostatnie osiem lat pracy naszego samorządu. Były to trudne lata pełnej determinacji walki o utrzymanie pozycji zawodowej farmaceutów – zarówno właścicieli, jak i pracowników aptek. Szczególnie, że dla coraz większej liczby indywidualnych aptek każdy kolejny dzień to jest po prostu walka o przetrwanie.mgr farm. Piotr Bohater I w zdecydowanej większości przypadków walka ta nie wynika z braku wiedzy, umiejętności czy kompetencji – jak niektórzy próbują to przedstawiać. Wynika ona z wielu błędnych decyzji podejmowanych w przeszłości – wprowadzających nadmierną liberalizację detalicznej dystrybucji leków w Polsce - i w znacznym stopniu z braku egzekwowania przez organy administracji państwowej obowiązującego prawa. Szerokie konsultacje z wieloma dolnośląskimi aptekarzami pozwalają na stwierdzenie, że po ośmiu latach intensywnych i konsekwentnych działań Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej udało się ograniczyć wiele bardzo negatywnych zjawisk, z którymi musielibyśmy się zmierzyć, jeśli nasza Izba wykazywałaby bierność w tym zakresie. W trakcie minionej kadencji, po decyzjach podjętych przez członków Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA , musieliśmy również z pełną determinacją walczyć o nasze podstawowe konstytucyjne i ustawowe prawa w sądzie – zarówno w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, jak i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Nie były to decyzje łatwe, ale w tak trudnej i dla wielu aptekarzy wręcz dramatycznej sytuacji członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej z pełną świadomością uznali, że nie mieliśmy innego wyboru. Wyroki WSA i NSA w bardzo istotny sposób wzmocniły pozycję samorządu aptekarskiego. Potwierdziły, że Izba ma pełne prawo do składania wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych i uczestniczenia w nich na prawach strony w przypadkach łamania Prawa farmaceutycznego. Bardzo ważnym osiągnięciem w trakcie VI kadencji, będącym efektem intensywnej pracy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w zakresie działań dotyczących egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych, jest również uznanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie argumentów DIA we Wrocławiu dotyczących egzekwowania limitu posiadania maksymalnie 1% aptek na terenie województwa, którego celem jest uniemożliwienie kartelizacji detalicznej dystrybucji leków w Polsce. Decyzje podjęte przez dolnośląski samorząd aptekarski okazały się słuszne i przy ścisłej współpracy ze Śląską Izbą Aptekarską przedstawiliśmy skuteczną strategię, która powinna być wykorzystywana w całym kraju. Stanowi ona solidną podstawę do dalszych działań w celu utrzymania wysokiej pozycji zawodowej farmaceutów. W nowej sytuacji politycznej mamy również nadzieję na tak bardzo oczekiwane przez farmaceutów zmiany systemowe, które wyeliminują liczne zjawiska patologiczne, które doprowadziły do dewastacji systemu detalicznej dystrybucji leków w Polsce. Mamy opracowane gotowe rozwiązania oparte na doświadczeniach najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Kończąc Prezes Piotr Bohater podziękował za wsparcie i współpracę członkom samorządu zaangażowanym w prace Izby, wszystkim osobom, które - nawet okazjonalnie - wsparły prace Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej oraz pracownikom Biura DIA.
(Całość przemówienia prezesa Piotra Bohatera prezentujemy w art. poniżej.)Minister Edukacji Anna Zalewska 
Zabierając głos Pani Minister podziękowała za osiem lat dobrej współpracy i zapewniła delegatów, że propozycje samorządu aptekarskiego będą przez rząd szczegółowo analizowane i brane pod uwagę. Świadczą o tym konsultacje na szczeblu ministerialnym,  prowadzone z przedstawicielami naszego samorządu. Pozwala to mieć nadzieję, iż w niedługim czasie zapadną pierwsze decyzje dotyczące zmian systemowych w zakresie detalicznej dystrybucji leków w Polsce. Pani Minister podkreśliła, że działania podejmowane przez Dolnośląską Izbę Aptekarską mają bardzo ważny wymiar interesu społecznego, potwierdzony zarówno przez WSA w Warszawie, jak i przez Naczelny Sąd Administracyjny. Podziękowała również za przekazane Sprawozdanie Rządu Węgier dotyczące pozytywnych efektów zmian systemowych w zakresie funkcjonowania węgierskich aptek, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2011r.

Prezes ORA śląskiej OIA dr n.farm. Piotr BrukiewiczPrezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotr Brukiewiczstwierdził, że determinacja i zaangażowanie Prezesa Piotra Bohatera oraz Wiceprezesa Pawła Łukasińskiego miały decydujący wpływ na skuteczność walki samorządu aptekarskiego o nasze podstawowe prawa przed sądami administracyjnymi. Podziękował za pomoc i wsparcie okazane w trakcie postępowań sądowych prowadzonych przez Śląską Izbę Aptekarską. Podkreślił, że przyłączenie się Śląskiej Izby Aptekarskiej do realizacji skutecznej strategii wytyczonej przez Dolnośląską Izbę Aptekarską w postępowaniach sądowo-administracyjnych było słuszną decyzją, którą podjęli członkowie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Ponad sto wygranych spraw wskazuje na ugruntowaną linię orzeczniczą przyznającą, iż samorząd aptekarski walcząc o swoje prawa reprezentuje również szeroko pojęty interes społeczny.
Tyle mogły osiągnąć dwie izby okręgowe - a z pewnością o wiele więcej moglibyśmy osiągnąć zjednoczeni na poziomie całego kraju. To jest bardzo ważne zadanie na kolejną kadencję samorządu aptekarskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej delegaci przeszli do rozpatrzenia sprawozdań z działalności organów Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte, a wymagane absolutoria zostały udzielone.
Kolejnym punktem Zjazdu był wybór Prezesa ORA DIA. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: mgr. farm. Pawła Łukasińskiego, który w trakcie V i VI kadencji pełnił funkcję Wiceprezesa ORA DIA oraz mgr. farm. Marcina Bujewskiego. Każdy z kandydatów przedstawił w swoim wystąpieniu wizję działania samorządu aptekarskiego na najbliższe lata. Kandydaci odpowiadali również na pytania zadawane przez delegatów. W ciągu ponad dwóch godzin delegaci mogli gruntownie zapoznać się z punktem widzenia, propozycjami i programem działania obydwu kandydatów na Prezesa ORA DIA. W tajnym głosowaniu, stosunkiem głosów 108 do 16, delegaci wybrali na funkcję Prezesa ORA DIA VII kadencji mgr. farm. Pawła Łukasińskiego.
 Dokonano także wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym została mgr farm. Leokadia Jaskros-Głogowska.  
W kolejnych głosowaniach delegaci wybrali skład statutowych organów Izby:
 Okręgowej Rady Aptekarskiej:
mgr farm. Paweł Łukasiński - Prezes ORA DIA we Wrocławiu
mgr farm. Balarys Dymitrakis    
mgr farm. Bodalski Tadeusz
mgr farm. Bohater Piotr
mgr farm. Buczak Jakub              
mgr farm. Ciaciura Jacek             
mgr farm. Cichowicz Katarzyna
mgr farm. Fedorowicz Olga
mgr farm. Herbuś Andrzej         
mgr farm. Janczuk Wanda          
mgr farm. Jędrzejczyk Joanna  
mgr farm. Komarczewski Remigiusz      
mgr farm. Konieczny Robert     
mgr farm. Krumplewska Jolanta             
mgr farm. Litwa-Parużyńska Irena
mgr farm. Madurowicz Zbigniew            
mgr farm. Marcinkiewicz Magdalena    
dr n. farm. Mączyński Marcin   
mgr farm. Mikoszewska Danuta             
mgr farm. Ogrodnik Katarzyna 
dr n. farm. Owczarek Artur        
mgr farm. Paradowska Jolanta 
mgr farm. Raginia Małgorzata  
mgr farm. Rawski Marek            
mgr farm. Repelewicz Marcin   
mgr farm. Rusak Kamil 
mgr farm. Salejda Andrzej         
mgr farm. Sierpiński Marek       
mgr farm. Skibińska Danuta      
mgr farm. Skibiński Przemysław             

Okręgowego Sądu Aptekarskiego:
Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego:
mgr farm. Wiercimok Olgierd
Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego:
mgr farm. Browarska Zofia
mgr farm. Buduś Jadwiga
mgr farm. Chmiel Monika
mgr farm. Cichosz-Stawicka Maria
mgr farm. Kleczkowski Jerzy
mgr farm. Kukurowska Marina
mgr farm. Mnitowska Elżbieta
mgr farm. Nijakiewicz Hanna
mgr farm. Piotrowska Grażyna
mgr farm. Siewiera Bożena
mgr farm. Tkacz Beata

Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca Komisji:
mgr farm. Kowal Jolanta
Członkowie:
mgr farm. Krupa Emilia
mgr farm. Kwiatkowska Lidia
mgr farm. Szpara Marek


Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
mgr farm. Biernikiewicz Halina
mgr farm. Błaśkiewicz Barbara
mgr farm. Fijałkowski Łukasz
mgr farm. Florek Marcin
mgr farm. Kempczyńska Magdalena
mgr farm. Kogut Paweł
mgr farm. Lipski Krzysztof
mgr farm. Pieniążczak Paweł
mgr farm. Sitnicka Joanna
mgr farm. Wietrzyk Grzegorz

Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy , który odbędzie się w dniach 29-31 stycznia 2016r.:
mgr farm. Balarys Dymitrakis
mgr farm. Bohater Piotr
mgr farm. Browarska Zofia
mgr farm. Charytonowicz Maciej
mgr farm. Ciaciura Jacek
mgr farm. Cichosz-Stawicka Maria
mgr farm. Fedorowicz Olga
mgr farm. Furtak Kamil
mgr farm. Herbuś Andrzej
mgr farm. Jaskros-Głogowska Leokadia
mgr farm. Jędrzejczyk Joanna
mgr farm. Komarczewski Remigiusz
mgr farm. Kościk Marta
mgr farm. Krumplewska Jolanta
mgr farm. Kułaczkowska Mirosława
mgr farm. Kuriata Ewa
mgr farm. Łukasiński Paweł
mgr farm. Madurowicz Zbigniew
mgr farm. Marcinkiewicz Magdalena
mgr farm. Mikoszewska Danuta
mgr farm. Mizera Barbara
mgr farm. Ogrodnk Katarzyna
dr n. farm. Owczarek Artur
mgr farm. Raginia Małgorzata
mgr farm. Repelewicz Marcin
mgr farm. Salejda Andrzej
mgr farm. Sierpiński Marek
mgr farm. Taraszkiewicz Dawid

W dniu 15-go grudnia 2015r. na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej członkowie rady w drodze głosowania i podjętych uchwał wybrali skład Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA, oraz przewodniczących stałych komisji problemowych.

 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji:

PREZES            - mgr farm. Paweł Łukasiński
WICEPREZES    - mgr farm. Piotr Bohater   (rej. wrocławski)
WICEPREZES  - mgr farm. Zbigniew Madurowicz (rej. jeleniogórski)
WICEPREZES  - mgr farm. Magdalena Marcinkiewicz  (rej. legnicki)
WICEPREZES  - mgr farm. Marek Rawski   (rej. wałbrzyski)
SEKRETARZ     - mgr farm. Olga Fedorowicz
SKARBNIK       - mgr farm. Marcin Repelewicz    

 

Komisje stałe, wspierające działalność Okręgowej Rady Aptekarskiej i jej Prezydium:

1)      Komisja ds. Kontaktów z Inspekcją Farmaceutyczną, przewodnicząca: mgr farm.Irena Knabel-Krzyszowska

2)      Komisja Deontologii i Etyki Zawodowej, przewodniczący: mgr farm. Remigiusz Komarczewski

3)      Komisja Pomocy Koleżeńskiej, przewodnicząca: mgr farm. Krystyna Szostak

4)      Komisja Aptek Szpitalnych, przewodnicząca: mgr farm. Renata Chrynus-Adamowicz

5)      Komisja ds. Nauki i Szkolenia, przewodniczący: dr n. farm. Artur Owczarek

6)      Komisja Legislacyjna, przewodniczący: mgr farm. Marcin Repelewicz

7)      Komisja Strategii Programowej i Konsolidacji Środowiska, przewodniczący: mgr farm. Paweł Łukasiński

8)      Komisja Odznaczeń, przewodnicząca: mgr farm. Irena Litwa-Parużyńska

 

Red.

 

 

 

Wystąpienie Prezesa na

XXVII Okręgowym Zjeździe Aptekarzy DIA

Jelenia Góra 05-06.12 2015r.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Goście !

 

Dobiega końca VI Kadencja naszego samorządu. Jestem przekonany, że wielu aptekarzy obecnych dzisiaj na sali obrad nie przewidywało na początku tej kadencji, że będzie ona tak trudna. Że w ciągu ostatnich czterech lat głównym celem coraz większej liczby indywidualnych aptek będzie po prostu walka o przetrwanie!

I w zdecydowanej większości przypadków walka ta nie wynika z braku wiedzy, umiejętności czy kompetencji – jak niektórzy próbują to przedstawiać. Wynika ona z wielu błędnych decyzji podejmowanych w przeszłości – wprowadzających nadmierną liberalizację detalicznej dystrybucji leków w Polsce - i w znacznym stopniu z braku egzekwowania przez organy administracji państwowej obowiązującego prawa.

Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, ponieważ tak wielu aptekarzy prowadzących swoje apteki zgodnie z zasadami etyki zawodowej znalazło się dzisiaj na granicy bankructwa – tracąc często dorobek całego swojego życia – a przecież nie było ani wojny, ani żadnego poważnego kataklizmu – natomiast wiele podmiotów prowadzących apteki, które bezczelnie łamią prawo – czują się jak ryby w wodzie.

Aptekarze widząc tą skalę łamania prawa i skalę bezkarności zadają sobie codziennie pytanie: czy my żyjemy w państwie prawa, w którym powinna obowiązywać podstawowa zasada konstytucji dotycząca równości podmiotów i obywateli wobec prawa?

Dotyczy to w takim samym stopniu aptekarzy, którzy zmuszeni są zamknąć swoją aptekę, jak również aptekarzy, którzy tracą pracę oraz absolwentów, którzy mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracy – dorobek życia to również wykształcenie.

My nie oczekujemy nadzwyczajnych przywilejów – oczekujemy tylko przestrzegania podstawowej zasady konstytucyjnej – równości wobec prawa!

Można śmiało powiedzieć, że w ostatnich latach doszło do dewastacji systemu detalicznej dystrybucji leków w Polsce. Pacjenci mają ogromne problemy z realizacją recept na wiele leków stosowanych w chorobach przewlekłych, wysoko wykwalifikowani specjaliści – farmaceuci – boją się o swoją przyszłość. Pojawiło się bardzo realne zagrożenie, że tak ważny sektor detalicznej dystrybucji leków w Polsce może być wkrótce przejęty przez zagraniczne spółki kapitałowe, których właścicieli często nie można ustalić.

Przy braku właściwych rozwiązań prawnych i skuteczności organów administracji państwowej w egzekwowaniu prawa, analogiczne zjawiska patologiczne zostały opisane w Sprawozdaniu Rządu Węgier dotyczącym funkcjonowania systemu detalicznej dystrybucji leków na Węgrzech. Ale Wegrzy wyciągnęli właściwe wnioski z popełnionych błędów i przeprowadzili odpowiednie nowelizacje prawa – mam nadzieję, że również w Polsce nastąpi wreszcie tak bardzo oczekiwany przez aptekarzy przełom i wprowadzone zostaną zmiany, które nie tylko sprawdziły się w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, ale jest już także wiele dowodów z Węgier, że wprowadzone w tym kraju zmiany przyniosły znacząca poprawę funkcjonowania systemu detalicznej dystrybucji leków i w konsekwencji całego systemu ochrony zdrowia..

I wprowadzenie tych zmian wcale nie jest - jak to niektórzy (nawet farmaceuci) próbują przedstawiać – zapewnieniem uprzywilejowanej pozycji dla aptekarzy, tylko jest przede wszystkim działaniem w interesie społecznym – takie są wnioski zawarte w Sprawozdaniu Rządu Węgier, Potwierdził je również niemiecki minister zdrowia Daniel Bahr w swoim wystąpieniu na Zjeździe Niemieckich Aptekarzy – miałem okazję słyszeć tę wypowiedź ministra osobiście.

Niestety, w ostatnim czasie coraz częściej słyszymy, że nie powinniśmy już nawet marzyć o zmianach analogicznych do tych, które weszły w życie na Węgrzech w styczniu 2011r. Że musimy się pogodzić z tym, że wszystkie apteki przejmą sieci apteczne i powinniśmy dążyć jedynie do wprowadzenia takich zapisów, które farmaceutom – pracownikom aptek należących do dużych korporacji – dawałyby takie prawa, jakby byli właścicielami tych aptek. Jest to moim zdaniem całkowita utopia i odwracanie uwagi od spraw najważniejszych. Prosty przykład:

Dlaczego ludzie chcą mieć swój dom, swoje mieszkanie – spłacając często przez kilkadziesiąt lat kredyt hipoteczny, dlaczego chcą mieć swój własny samochód? Mogliby przecież do końca życia wynajmować dom, mieszkanie czy samochód. Otóż ludzie chcą być właścicielami, ponieważ dobrze wiedzą, że tylko wówczas będą mogli decydować o tym, jak będzie wyglądał ich dom czy mieszkanie, i kto będzie w nim mieszkał.

Czy w farmacji mają obowiązywać inne prawa – tak nie jest. Wystarczy poczytać na farmaceutycznych forach dyskusyjnych wpisy aptekarzy, którzy pracują w różnych aptekach, których właścicielami nie są farmaceuci tylko najczęściej duże spółki kapitałowe. Z opinii zamieszczanych na forach jasno wynika, że farmaceuci w tych aptekach muszą się godzić na wypełnianie wielu zadań, które przyczyniają się do degradacji naszego zawodu. Jeśli ktoś myśli, że pacjenci będą bronić zatrudnionych w aptekach farmaceutów i wymuszą na pracodawcach właściwe standardy postępowania, zgodne z naszą etyką zawodową, to jest to moim zdaniem również utopia.

Oczywiście, staramy się w jak największym stopniu rozwiązywać wiele problemów bieżących i oferować pomoc prawną farmaceutom - zarówno właścicielom, jak i pracownikom aptek – ale moim zdaniem - dopóki będzie chociaż jeden procent szansy, że uda się wprowadzić w Polsce zapisy, zgodnie z którymi co najmniej 51% udziałów w spółce prowadzącej aptekę będą musieli mieć farmaceuci – warto o to walczyć.

Aby jednak mieć szansę dotrwać do tak bardzo oczekiwanych zmian systemowych należy również z pełną determinacją walczyć o egzekwowanie tych zapisów, które już są zawarte w Prawie farmaceutycznym. Dlatego po decyzjach podjętych przez członków Okręgowej Rady Aptekarskiej musieliśmy z pełną determinacją walczyć o nasze podstawowe konstytucyjne i ustawowe prawa w sądzie – zarówno w WSA w Warszawie, jak i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Nie były to proszę Państwa decyzje łatwe, ale w tak trudnej i dla wielu aptekarzy wręcz dramatycznej sytuacji członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej z pełną świadomością uznali, że nie mieliśmy innego wyboru.

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wyjątkową pomoc i wsparcie Wiceprezesowi Pawłowi Łukasińskiemu, który był ze mną obecny na prawie wszystkich rozprawach sądowych i z którym wspólnie często przez wiele godzin opracowywaliśmy strategię dalszych działań oraz argumenty, które były skutecznie prezentowane, zarówno w trakcie rozpraw przed WSA w Warszawie, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Bardzo dziękuję również Panu Prezesowi Piotrowi Brukiewiczowi za solidarną postawę w tak ważnych dla polskiego aptekarstwa sprawach. Wiele postępowań przed WSA w Warszawie było prowadzonych w tym samym okresie w przypadku Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej – często w tym samym dniu mogliśmy stanąć ramię w ramię na sali sądowej.

W okresie od grudnia 2014r. do lutego 2015r. w stu kilkudziesięciu orzeczeniach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację zarówno Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej, jak i Śląskiej Izbie Aptekarskiej. Uzasadnienia wyroków WSA w Warszawie potwierdziły, że działalność samorządu aptekarskiego nie służy partykularnym interesom organizacji społecznej lub jej członków, lecz interesom całego społeczeństwa, które korzysta z usług świadczonych przez farmaceutów w aptekach. Sąd uznał, że posiadanie tzw. zdolności inicjacyjnej w postępowaniu administracyjnym jest przejawem realizacji roli ustrojowej Izby jako organizacji samorządu aptekarskiego.

W dniu 19 marca 2015r. Naczelny Sąd Administracyjny zakończył sześcioma prawomocnymi wyrokami sprawy, w których przyznał rację argumentom Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Sąd uznał, że Dolnośląska Izba Aptekarska składając wnioski w trybie art. 31 k.p.a. o wszczęcie postępowań administracyjnych działa w interesie społecznym realizując cele statutowe samorządu aptekarskiego.

Wyroki WSA w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w bardzo istotny sposób wzmacniają pozycję samorządu aptekarskiego. Potwierdzają, że Izba ma pełne prawo do składania wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych i uczestniczenia w nich na prawach strony w przypadkach łamania Prawa farmaceutycznego.

Bardzo ważnym osiągnięciem w trakcie VI kadencji, będącym efektem intensywnej pracy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w zakresie działań dotyczących egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych, jest uznanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie argumentów DIA we Wrocławiu zawartych w uzasadnieniu do uchwały Prezydium ORA DIA. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 lipca 2015r., stwierdził w uzasadnieniu do tego wyroku, że zgodne z prawem jest cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki po przekroczeniu przez spółkę limitu 1% aptek na terenie województwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że funkcją przepisu art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego jest przeciwdziałanie kartelizacji rynku aptecznego na terenie Polski. Celem tej regulacji jest zatem ochrona interesu społecznego, gdyż – jak zauważył to WSA w Warszawie – ochrona rynku przed kartelizacją ustanowiona jest w interesie społecznym, gdyż każda kartelizacja systemu dystrybucji detalicznej leków jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia społeczeństwa. Jest to bardzo ważne stwierdzenie Sądu, ponieważ wzmacnia nasze argumenty w przypadku składania przez samorząd aptekarski wniosków do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych o wszczęcie postępowań administracyjnych w trybie art. 31 k.p.a. po przekroczeniu przez podmiot (lub grupę podmiotów zależnych) limitu 1% aptek na terenie województwa.

Oczywiście, efekty tych tak ważnych dla polskich aptekarzy wyroków WSA w Warszawie i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich jednoznaczne uzasadnienia byłyby dużo większe, jeśli ta skuteczna strategia działania byłaby realizowana w całym kraju poprzez składanie wniosków w trybie art. 31 kpa w skali analogicznej do skali łamania prawa. Dyskutowaliśmy na ten temat często w trakcie comiesięcznych zebrań w regionach.

Szerokie konsultacje z wieloma dolnośląskimi aptekarzami pozwalają jednak na stwierdzenie, że po ośmiu latach intensywnych i konsekwentnych działań Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej udało się ograniczyć wiele bardzo negatywnych zjawisk, z którymi musielibyśmy się zmierzyć, jeśli nasza Izba wykazywałaby bierność w tym zakresie.

Oczywiście, można zawsze rozważać, co można było zrobić lepiej. Staramy się to robić i wyciągać wnioski, aby popełniać jak najmniej błędów i osiągać coraz większą skuteczność naszych działań. Proszę jednak wszystkich tych, którzy tak łatwo chcą krytykować działania naszej Izby w tak trudnym przecież okresie, niech najpierw powiedzą, co sami zrobili dla środowiska aptekarskiego, dla samorządu aptekarskiego. Można też zastanowić się, w jakiej bylibyśmy dzisiaj sytuacji, jeśli DIA pozostawałaby bierna na tych polach. Ja mogę dzisiaj, w ostatnim dniu pełnienia swojej drugiej kadencji, śmiało spojrzeć każdemu w oczy i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, aby starać się utrzymać wysoką pozycję zawodową aptekarzy.

Dlatego tak ważna jest rola Państwa – Delegatów – aby wyjaśniać te kwestie w terenie w trakcie rozmów i dyskusji z aptekarzami. Jest to potrzebne, ponieważ tak wielu naszych koleżanek i kolegów zaczyna interesować się przyszłością naszego zawodu dopiero, kiedy znajdą się w sytuacji dramatycznej, często już wręcz w sytuacji bez wyjścia. Niestety, nie jestem w stanie dotrzeć bezpośrednio do każdego członka naszej Izby. Jesteście Państwo elitą dolnośląskich aptekarzy i w tym tak trudnym okresie wasza pomoc w integrowaniu środowiska jest nieoceniona. Od naszych decyzji podejmowanych dzisiaj – będzie zależała nasza przyszłość.

Niestety, mamy również wrażenie, że nawet w tak trudnej sytuacji wielu parlamentarzystów nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeśli detaliczną dystrybucję leków w Polsce opanują dwie lub trzy sieci apteczne, to prowadzenie przez polski rząd skutecznej polityki lekowej stanie się praktycznie niemożliwe i sytuacja ta będzie właściwie nieodwracalna. Nastąpi – jak stwierdził WSA w Warszawie – kartelizacja detalicznej dystrybucji leków w Polsce.

Jestem przekonany, że udział w naszej dzisiejszej dyskusji Pani Minister Anny Zalewskiej będzie skutkował większym zrozumieniem członków polskiego rządu naszych najważniejszych problemów, których rozwiązanie w znacznym stopniu przyczyniłoby się do zwiększenia poziomu i efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Niezbędne jest pilne wprowadzanie przez polski Parlament kolejnych pozytywnych zapisów zbliżających nasz system detalicznej dystrybucji leków do systemów funkcjonujących w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej:

-    dostosowanie marż aptecznych do kosztów ponoszonych przez apteki

-    kryteriów dotyczących otwierania nowych aptek,

-    przepisów dotyczących dyżurów aptek

-    ustawy o zawodzie aptekarza,

-    rekompensowania strat wynikających z nowelizacji list refundacyjnych

Kolejne pozytywne zapisy wprowadzane przez polski Parlament z pewnością umożliwiłyby w większym stopniu wykorzystanie olbrzymiego potencjału, jaki w systemie ochrony zdrowia mają do zaoferowania apteki.

Natomiast my musimy walczyć o egzekwowanie prawa, które weszło w życie kilka czy nawet kilkanaście lat temu.

O tym, jak duże możliwości mają apteki, np. poprzez wsparcie programów profilaktycznych, pokazuje udział dolnośląskich aptek w „Programie profilaktyki udarów”. Był to pierwszy program profilaktyczny realizowany na tak dużą skalę w dolnośląskich aptekach w ramach realizacji programu „Strategii Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na Dolnym Śląsku na lata 2014 – 2020”, współorganizowany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Urzędem Wojewódzkim. Tego typu programy są również bardzo pozytywnie odbierane przez pacjentów aptek i wpływają korzystnie na wizerunek wykonywanego przez aptekarzy zawodu. Są również jednym z elementów dostosowania modelu funkcjonowania aptek w odpowiedzi na zmieniające się warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i oczekiwania społeczeństwa.

Udział aptek w realizacji programów profilaktycznych to również wyjątkowa szansa, abyśmy stali się stałym i istotnym partnerem w planowaniu strategii ochrony zdrowia na naszym terenie.

Od roku 2014 Dolnośląska Izba Aptekarska kontynuuje współpracę z Aptekarską Szkołą Zarządzania utworzoną przez Grupę NEUCA, której celem jest przeprowadzenie cyklu szkoleń podnoszących konkurencyjność aptek niezależnych. Ważnym elementem tej współpracy jest możliwość konsultacji i ewentualnych modyfikacji z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej zarówno tematów szkoleń, jak i szczegółów prezentowanych zagadnień. Szkolenia były przeprowadzane we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i w Jeleniej Górze.

W roku 2015 Dolnośląska Izba Aptekarska rozpoczęła współpracę z kancelarią prawną, której efektem było przygotowanie szkoleń „Zagrożenia w Biznesie Farmaceutycznym. Śmierć właściciela, wspólnika apteki a ryzyko nagłej likwidacji firmy”.

Dolnośląska Izba Aptekarska wspólpracuje również w wielu aspektach z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zgodnie z wieloletnią tradycją Prezydium ORA DIA przyznaje  stypendia pieniężne studentom IV i V roku Wydziału Farmaceutycznego UM we Wrocławiu oraz nagrody dla najlepszego absolwenta Wydziału Farmaceutycznego UM we Wrocławiu; Współpracuje zeStudium Szkolenia Podyplomowego przy organizacji kursów i wykładów, również w trakcie comiesięcznych spotkań w regionach.

Również rozwiązujemy wiele problemów bieżących:

- problem dyżurów aptek

Ten coraz większy problem wynika z przyczyn ekonomicznych – nas po prostu na to nie stać. Jednak - często po wielogodzinnych negocjacjach w starostwach - udawało się osiągnąć kompromis w zakresie dyżurów aptek. Ale niestety trzeba też przyznać, że pomimo dużego wysiłku i wkładu pracy, zdarzały się też porażki w tym zakresie.

Dolnośląska Izba Aptekarska przedstawiła również kompleksowe opracowanie dotyczące ekonomicznego aspektu dyżurów aptek oraz przewidywanych kosztów ich refundacji.

kontrole NFZ

Kwestionowane kwoty refundacji stanowią bardzo niewielki procent budżetu NFZ, ale są to duże kwoty dla aptekarzy. Ogromne rozgoryczenie aptekarzy wynika z faktu, że w zdecydowanej większości przypadków przyczyna leży po stronie lekarzy wypisujących recepty z błędami formalnymi. Dolnośląska Izba Aptekarska oferuje pomoc prawną wszystkim członkom DIA, którzy zwrócą się o pomoc przy pisaniu odwołania od decyzji NFZ i ewentualnie zdecydują się na rozwiązanie sporu na drodze sądowej.

pomoc prawna dla pracowników i właścicieli aptek

Coraz częściej zwracają się do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej członkowie naszej Izby bedący pracownikami aptek, którzy proszą o pomoc prawną w zakresie przepisów kodeksu pracy oraz zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Dzięki współpracy Izby z doświadczonymi prawnikami w tym zakresie, udało się pozytywnie rozwiązać wiele tego typu problemów.

Również wielokrotnie oferowaliśmy wsparcie prawne dla właścicieli aptek, np. w sprawach dotyczących zmian w zezwoleniach na prowadzenie apteki.

problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego NFZ

Staraliśmy się interweniować za każdym razem, kiedy system informatyczny NFZ zawieszał się. Jednak należy wziąć pod uwagę, że serwery, do których przesyłane są zestawienia przez dolnośląskie apteki, nie znajdują się we Wrocławiu tylko w Katowicach i możliwości wpływu DOW NFZ na ich funkcjonowanie są ograniczone.

Jak Państwo widzicie, zakres prac prowadzonych przez Dolnośląską Izbę Aptekarską jest bardzo szeroki, ale w naszej Izbie określone zostały również priorytety działań. Priorytety te zostały określone przede wszystkim przez Zjazdy Aptekarzy DIA oraz w trakcie posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA.

Również w trakcie obrad tegorocznego Zjazdu, odbywającego się w tak trudnym dla aptekarzy okresie, powinniśmy wytyczyć kierunek i priorytety działań naszej Izby. Będą to decyzje, które w dużym stopniu będą decydować o przyszłości naszego zawodu.

Jak nigdy wcześniej niezbędna jest wzajemna solidarność aptekarzy!
Oczywiście oprócz wyżej wymienionych priorytetowych działań naszego samorządu bieżące prace w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej będą również obejmować bardzo dobrze funkcjonujący system samopomocy koleżeńskiej dla aptekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, cieszy nas bardzo aktywna działalność Klubu Seniora, prowadzimy też działania na rzecz konsolidacji środowiska aptekarskiego poprzez organizację wiosennego Rajdu DIA oraz Mistrzostw Narciarskich. W wydarzeniach tych uczestniczyły niejednokrotnie setki aptekarzy nie tylko z Dolnego Śląska, ale również z wielu regionów Polski.

Chciałbym na zakończenie mojego wystąpienia jeszcze raz bardzo serdecznie podziękowaćza wkład pracy i pomoc w wykonywaniu zadań naszego samorządu wszystkim członkom Rady, Prezydium i Komisji Problemowych, a także pani mecenas, pracownikom Biura Izby i wszystkim tym, którzy chociaż okazjonalnie wsparli swoją pracą działania naszej Izby. Bardzo dziękuję też wszystkim przybyłym delegatom, ponieważ nie należy ukrywać, że bez Państwa wsparcia, bez integracji środowiska, osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest stabilizacja aptekarstwa polskiego, będzie praktycznie niemożliwa.

Rozpoczyna się wyjątkowo trudna kadencja i w dużym stopniu decydująca dla przetrwania indywidualnych aptek w Polsce oraz utrzymania wysokiej pozycji zawodowej farmaceutów i związanych z tym adekwatnych wysokości wynagrodzeń i komfortu pracy stosownych do posiadanych wysokich kwalifikacji. Jest to tak samo ważne dla właścicieli, jak i pracowników aptek.
Musimy sobie zdawać sprawę, że nikt nam nie da niczego w prezencie.

Z pewnością osiągnięcie stabilizacji ekonomicznej aptek i obrona pozycji zawodowej farmaceutów będzie wymagać determinacji i ciężkiej pracy samorządu aptekarskiego oraz konsolidacji środowiska.

Musimy być tego w pełni świadomi.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA

        mgr farm.Piotr Bohater

Nowe z forum

pomoc apteczna do Legnicy

Forum / praca / dam pracę / pomoc apteczna

magister na godziny

Forum / praca / zastępstwo na czas urlopu

Technik Stażysta

Forum / praca / szukam pracy / technik

WARSZAWA KIEROWNIK APTEKI

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.