XXVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

6-go marca we Wrocławiu odbył się XXVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.  Otwierając zjazd Prezes Paweł Łukasiński powitał przybyłych delegatów i zaproszonych gości:
 - Wojciecha Murdzka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
- Jarosława Maroszka Dyrektora Departamentu Zdrowia I Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
- mgr. Alinę Górecką Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
- dr n. wet. Wojciecha Hildebranda Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
- dr n. farm. Kazimierza Kowalczyka Prezesa Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w ubiegłej kadencji.
Zwracając się do zebranych Prezes Łukasiński przedstawił zmiany, jakie zaszły we władzach samorządu aptekarskiego na Krajowym Zjeździe Aptekarzy 29 stycznia 2016 r. w Jachrance. Wybrane zostały nowe władze w Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Najważniejsze funkcje w naszym samorządzie piastować będą nowe osoby. Pojawiają się, więc pytania. Czy dotychczasowa strategia samorządu aptekarskiego będzie kontynuowana? Jakie są priorytety nowych władz NIA?  Czy konieczna była rewolucja, czy może wystarczyła ewolucja? Odpowiedzi musimy poznać już teraz, ponieważ od sprawności w działaniu nowych przedstawicieli naszego samorządu zależeć będzie los tysięcy polskich farmaceutów, których miejsca pracy są już dziś poważnie zagrożone. Zdecydowanej reakcji władz samorządu wymaga problem łamania przepisów antykoncentracyjnych przez sieci apteczne. Na porządku dziennym apteki mają problemy z dostępnością do wielu leków, ratujących zdrowie i życie pacjentów, które nadal są nielegalnie wywożone z kraju, nie w pełni przestrzegany jest zakaz reklamy aptek. Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania.  Obowiązujące prawo musi być respektowane. W obecnej sytuacji w niedługim czasie dojść może, do załamania się całego systemu detalicznej dystrybucji leków w Polsce, co bezpośrednio zagrozi zdrowiu tysięcy polskich pacjentów.  Na obecną kondycję sektora gospodarki lekowej należy spojrzeć również w szerszym kontekście. Monopolizacja detalicznego i hurtowego rynku leków to również zagrożenie dla możliwości prowadzenia suwerennej polityki lekowej przez Państwo Polskie, wręcz zagrożenie jego bezpieczeństwa.
Czarne scenariusze znajdują potwierdzenie w raportach tak wysoko rozwiniętych gospodarczo państw jak Kanada, czy Norwegia. Ministerstwo Zdrowia Norwegii przyznało, że doprowadzenie do sytuacji, w której cały sektor detalicznej dystrybucji leków został przejęty przez trzy podmioty było poważnym błędem, za który zapłacili norwescy pacjenci.
Konkretne rozwiązania chroniące polskie aptekarstwo i polskich pacjentów powinny zapaść w ciągu najbliższych miesięcy, inaczej dynamika zachodzących niekorzystnych zmian nigdy już nie pozwoli na odzyskanie kontroli nad sektorem gospodarki lekowej w Polsce.
 Samorząd aptekarski przyjął z nadzieją słowa Ministra Zdrowia, jakie padły na Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Jachrance w styczniu bieżącego roku. Konstanty Radziwiłł trafnie zdiagnozował zagrożenia, wskazał słuszne metody ich eliminacji, czas teraz na ich realizację. Szlak, można powiedzieć, został już przetarty. Doświadczenia rządu Węgier ujęte w raporcie sporządzonym po czterech latach obowiązywania pakietu ustaw demonopolizujacych rynek detalicznej dystrybucji leków wskazują, iż możliwe jest dokonanie fundamentalnych zmian i utrzymanie kontroli państwa nad polityką lekową z korzyścią dla całego systemu ochrony zdrowia. Musimy pamiętać, że kolosalne znaczenie miało zaangażowanie węgierskiego samorządu, który potrafił skutecznie przekonać polityków do swoich argumentów. Dziś sytuacja w naszym kraju jest podobna.  Gotowe rozwiązania leżą na stole, mamy bowiem przetłumaczone ustawy uchwalone przez węgierski parlament. Posiadamy również własne propozycje rozwiązań legislacyjnych. Sukces negocjacyjny zależeć będzie od determinacji i merytorycznego przygotowania naszych przedstawicieli.
Ewidentnym zakłamywaniem rzeczywistości jest twierdzenie, jakoby zmiany przez nas postulowane były niezgodne z ustawodawstwem europejskim. Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jakie zapadały w latach 2008-2010 przyznają Państwom członkowskim wspólnoty europejskiej prawo do indywidualnego kształtowania przepisów regulujących funkcjonowanie sektora detalicznej dystrybucji leków.
Zmiany własnościowe, których efektem będzie możliwość utrzymania miejsc pracy przez polskich farmaceutów, to tylko jeden z długiej listy postulatów. Szybkiej inicjatywy legislacyjnej wymaga problem nielegalnego wywozu „deficytowych” leków za granicę, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia polskich pacjentów. Konieczne jest uregulowanie przepisów umożliwiających dziedziczenie aptek, uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty, uchwalenie przepisów umożliwiających refundację części kosztów dyżurów nocnych aptek, monitorowanie wprowadzania systemu tzw. „recept elektronicznych”. Przychylny „klimat polityczny” to szansa na przeforsowanie postulowanych przez nas zmian legislacyjnych.
Na barkach naszych przedstawicieli spoczywa również konieczność uświadomienia politykom, że polscy farmaceuci to nieoceniony sojusznik w prowadzeniu szeroko pojętej polityki zdrowotnej. To bez mała 35 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników systemu ochrony zdrowia, którzy codziennie służą poradą milionom polskich pacjentów. Umiejętne wykorzystanie wiedzy polskich farmaceutów to blisko dwa miliony pacjentów otrzymujących fachową poradę w aptekach każdego dnia. To jest prawdziwy „pakiet antykolejkowy” dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Na terenie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej prowadziliśmy już w roku ubiegłym, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, oraz firmą Boehringer Ingelheim program Profilaktyki Udarów. Kontynuacja takich przedsięwzięć to wymierne korzyści dla polskich pacjentów a w efekcie oszczędności dla Państwa Polskiego.
Zabierając głos Wiceprezes Piotr Bohater zauważył, że przeforsowanie koniecznych dla polskiego aptekarstwa zmian nie będzie łatwe. Sektor detalicznej dystrybucji leków w Polsce proporcjonalnie kwotowo jest niewiele mniejszy niż w Niemczech. Podmioty krajowe i zagraniczne zainteresowane przejęciem rynku aptecznego w Polsce dysponujące często bardzo dużym kapitałem nie zrezygnują łatwo z tak obiecującego rynku.   Czas ma tu decydujące znaczenie. Konieczne regulacje prawne idące w kierunku zahamowania monopolizacji  musiałyby zostać uchwalone już teraz, aby mogły zacząć obowiązywać przynajmniej w roku przyszłym. Konieczne będzie ustalenie okresów przejściowych na dostosowanie się do nowych przepisów jak miało to miejsce na Węgrzech. Wiele będzie zależeć od determinacji i merytorycznego przygotowania nowych przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej. Na tym, bowiem szczeblu, prowadzone są negocjacje z rządem i tu kluczowa jest właściwa i przemyślana argumentacja oraz umiejętność poruszania się w świecie polityki. Wszyscy czekamy na zdecydowane działania zmierzające w tym kierunku.
Konieczna jest świadomość, że to, co staramy się dziś uzyskać, jest w interesie tysięcy farmaceutów pracujących obecnie w zawodzie, ale także w interesie tych, którzy obecnie dopiero się kształcą lub zamierzają to robić. Zmiany, jakie zajdą w najbliższym czasie, albo pozwolą im wszystkim spojrzeć w przyszłość z nadzieją, albo doprowadzą do upadku rangi naszego zawodu, być może na wiele lat. Mamy ostatnią szansę i oby, jak w wypadku aptekarzy węgierskich, okazała się ona tą wygraną, dającą realną nadzieję na przyszłość.
Następnie delegaci wysłuchali nagrania przemówienia Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, jakie wygłosił do delegatów w trakcie Krajowego Zjazdu Aptekarzy 29 stycznia w Jachrance.
Po zakończeniu części oficjalnej delegaci przeszli do formalnej części zjazdu. Wybrane zostało prezydium zjazdu oraz komisje zjazdowe. Na przewodniczącego zjazdu wybrany został wiceprezes Piotr Bohater. Delegaci wysłuchali wystąpienia Skarbnika ORA DIA we Wrocławiu mgr. Marcina Repelewicza na temat wykonania preliminarza za rok 2015 i przedstawienia projektu preliminarza na rok 2016.
Uchwałą 1/VII/2016 preliminarz dochodów i wydatków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu na rok 2016 został przyjęty.
Następnie odbyła się dyskusja nad organizacją, jesienią tego roku, uroczystości obchodów XXV-lecia samorządu aptekarskiego na Dolnym Śląsku. Prezes Łukasiński powiadomił delegatów o proponowanych formach uczczenia jubileuszu. Zjazd przyjął rezolucję zobowiązującą Prezesa DIA do podjęcia działań w celu organizacji obchodów 25 rocznicy samorządu aptekarskiego.

 Dyskutowano również nad koniecznością przeprowadzenia kampanii medialnej podnoszącej świadomość pacjentów na temat funkcjonowania aptek i ich roli w systemie ochrony zdrowia, istnienia zagrożeń związanych ze stabilnością polityki lekowej w Polsce oraz możliwością przejęcia prowadzenia tej polityki przez kapitał zagraniczny.

Delegaci w stosownym apelu wskazali na konieczność terminowego opłacania składek przez członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Jest to realizacja wytycznych przyjętych na tegorocznym Krajowym Zjeździe Aptekarskim w Jachrance. 

Apel XXVIII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Wrocław, 6 marca 2016 roku

Na podstawie art. 27 pkt. 1) ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (jednolity tekst Dz. U. 2014 poz. 1429 z późn. zm.) i zgodnie z § 2, pkt. 3 Regulaminu Obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy uchwalonego przez XXIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu w dniu 2 marca 2013 r., stanowi się, co następuje.

1. Zwracamy się z wnioskiem do władz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu o podjęcie niezbędnych działań dyscyplinujących w stosunku do członków Izby niepłacących składek członkowskich.

2. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości wyegzekwowania zaległych składek członkowskich wnosimy o inicjowanie w stosunku do w/w członków postępowań dyscyplinarnych w związku z nieopłacaniem składek członkowskich.

Delegaci zaniepokojeni obecną sytuacją, ale i świadomi szansy, jaką jest nowy, przychylny naszym postulatom rząd, zdecydowali przyjęciu rezolucji skierowanej do Naczelnej Rady Aptekarskiej:
Rezolucja XXVIII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Wrocław, 6 marca 2016 r.

Na podstawie art. 27 pkt 1) ustawy z dnia 19 kwietnia, 1991 r. o izbach aptekarskich ( jednolity tekst Dz. U. Nr 136, poz. 856 z 2008 r. z późn. zm.) i zgodnie z § 2, pkt 1 Regulaminu Obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy uchwalonego przez XXIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu w dniu 2 marca 2013 r.,  stanowi się, co następuje:

1) Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu apeluje do Naczelnej Rady Aptekarskiej o podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych, celem wprowadzenia w życie deklaracji Ministra Zdrowia – p. dr n. med. Konstantego Radziwiłła, złożonej na VII Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Jachrance, dotyczącej wprowadzenia do polskiego prawodawstwa reguły prawnej, wedle, której apteki mogą być prowadzone jedynie przez aptekarzy, albo przez spółki kontrolowane przez aptekarzy.

2) Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu zwraca się do Naczelnej Rady Aptekarskiej z wnioskiem o przedłożenie sprawozdania dotyczącego ilości wniosków skierowanych do właściwych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych przez Naczelną Radę Aptekarską osobiście oraz przez poszczególne okręgowe izby aptekarskie na terenie swojej właściwości, dotyczących kwestii prawnego wyegzekwowania przestrzegania przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne progów maksymalnej, ustawowej koncentracji aptek w danym województwie, począwszy od dn. 1 lutego 2016r. do chwili obecnej.

3) Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu wyraża swoje niezadowolenie i sprzeciw związany z brakiem zdecydowanej reakcji Naczelnej Rady Aptekarskiej na wydawane w ostatnim czasie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, pomimo kolizji tak wydawanych decyzji z przepisami Prawa Farmaceutycznego w zakresie stanowiącym o progach maksymalnej, ustawowej koncentracji aptek w województwie.

4) Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu zwraca się do Naczelnej Rady Aptekarskiej z zapytaniem o przyczyny braku stanowczej reakcji na opinię Prokuratora Generalnego nr PG VIII TK 69/15, dotyczącą rzekomej niekonstytucyjności art. 94a Prawa Farmaceutycznego, statuującego ustawowy zakaz reklamy aptek. Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu w szczególności prosi o wyjaśnienie następujących kwestii:

a) Dlaczego Naczelna Rada Aptekarska nie skierowała oficjalnego zapytania do Prokuratora Generalnego z prośbą o ujawnienie danych faktycznych, statystycznych i innych dotyczących zakazu reklamy aptek, a stanowiących podstawę opinii o niekonstytucyjności?

b) Dlaczego Naczelna Rada Aptekarska w swoim stanowisku nie uznała za zasadne przytoczyć przykładów innych zawodów zaufania publicznego, których również obowiązuje zakaz reklamy (np. lekarzy, adwokatów, radców prawnych, komorników etc.), a których to uregulowań zgodność z Konstytucją RP nie jest i nie była kiedykolwiek w jakiejkolwiek formie kwestionowana?

5) Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu zwraca się do Naczelnej Rady Aptekarskiej z wnioskiem o przedstawienie zaktualizowanej i kompleksowej strategii przeciwdziałania nowej fali intensywnych, wielokrotnych i różnorodnych przypadków naruszania zakazu reklamy aptek, o którym mowa w art. 94a Prawa Farmaceutycznego.

Delegaci zwrócili się również z apelem do Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie dyskryminujących działań podejmowanych przez firmę Astellas:
Apel XXVIII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Wrocław, 6 marca 2016 roku
Na podstawie art. 27 pkt 1) ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (jednolity tekst Dz. U. 2014 poz. 1429 z późn. zm.) i zgodnie z § 2, pkt 3 Regulaminu Obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy uchwalonego przez XXIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu w dniu 2 marca 2013 r., stanowi się, co następuje.

Zwracamy się z apelem do Naczelnej Rady Aptekarskiej o podjęcie interwencji w związku z zaobserwowanym w ostatnim czasie zachowaniem rynkowym firmy Astellas, które w naszej ocenie mają charakter działań dyskryminujących. Wedle uzyskanych informacji w/w firma niezasadnie różnicuje warunki handlowe, związane z dostawą produktów leczniczych do aptek, poprzez wymuszanie na aptekach niewspółpracujących z Polską Grupą Farmaceutyczną opłacania ceny zakupu produktów firmy Astellas jedynie w formie gotówkowej. Proponowana dystrybucja zakłada udostępnienie ich produktów tylko przez tę właśnie hurtownię farmaceutyczną, co może naruszać Prawo Farmaceutyczne. Nie znajdujemy uzasadnienia do stosowania tego rodzaju różnicowania.

W związku z powyższym uważamy za zasadne, by Naczelna Rada Aptekarska podjęła stosowną interwencję, w celu doprowadzenia do zrównania warunków handlowych oraz terminów płatności jednakowych dla wszystkich aptek. Uważamy nadto, że działanie praktykowane przez firmę Astellas może naruszać prawo i nosić znamiona nieuczciwej konkurencji, a w odczuciu aptekarzy – są dyskryminujące.

Wystosowany został również do Naczelnej Rady Aptekarskiej apel w sprawie dyżurów:
Apel XXVIII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Wrocław, 6 marca 2016 roku

Na podstawie art. 27 pkt 1) ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (jednolity tekst Dz. U. 2014 poz. 1429 z późn. zm.) i zgodnie z § 2, pkt 3 Regulaminu Obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy uchwalonego przez XXIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu w dniu 2 marca 2013 r., stanowi się, co następuje.

Zwracamy się z apelem do Naczelnej Rady Aptekarskiej o podjęcie niezbędnych działań faktycznych oraz prawnych, w celu doprowadzenia do nowelizacji art. 94 Prawa Farmaceutycznego w zakresie nakładającym na apteki obowiązek pełnienia dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy. Dotychczasowe brzmienie w/w przepisu nie uwzględnia zmieniających się w ostatnich latach realiów społecznych oraz rynkowych, w zakresie funkcjonowania aptek oraz motywacji pacjentów, korzystających z ich usług. W związku z powyższym postulujemy, by przyszła zmiana brzmienia przepisu art. 94 Prawa Farmaceutycznego uwzględniała również takie kryteria nakładania obowiązku dyżurowania jak: możliwości kadrowe i finansowe danej apteki, wielkość miejscowości, w której jest ona zlokalizowana, jak również wspólne stanowisko władz samorządu terytorialnego oraz aptekarskiego w zakresie harmonogramu dyżurowania. Uważamy również za zasadne i celowe, by przyszłe rozwiązania w zakresie nakładania na apteki ogólnodostępne obowiązku dyżurowania w porze nocnej, w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy uwzględniały również kwestię, co najmniej częściowego refundowania w/w dyżurów ze środków publicznych.

Po wyczerpaniu porządku obrad zjazd został zakończony.

Remigiusz Komarczewski

Nowe z forum

Zatrudnię Technika Farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik

Zatrudnię Magistra Farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister

DĘBNO - mgr

Forum / praca / dam pracę / magister

Magister Farmacji - Szczecinek

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.