XXX Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.

W dniach 14-15 kwietnia 2018 r. w Jeleniej Górze odbył się XXX Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.
 Prezes ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Paweł Łukasiński powitał przybyłych delegatów i zaproszonych gości :
Wojciecha Murdzka - Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
dr n. wet. Jana Dorobka - Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej,
lek. Zbigniewa Markiewicza – z-ce Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Kotliny Jeleniogórskiej,
mgr Marzenę Golicką - Wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych ,
 Pana Zbigniewa Hałata – z-ce Dyrektora DOW NFZ ds. Medycznych,
mgr farm. Magdalenę Baścik - Prezes OIA w Bielsku-Białej,
dr n. farm. Piotra Brukiewicza - Prezesa Śląskiej OIA,
mgr  farm.  Alinę Górecką - Prezes Wielkopolskiej OIA,
dr n. farm. Kazimierza Kowalczyka - Skarbnika OIA w Bielsku-Białej,
mgr farm. Stanisławę Makuchowską - Przewodniczącą Klubu Seniora DIA

Podsumowując miniony 2017 rok pracy samorządu aptekarskiego Prezes ORA DIA Paweł Łukasiński podkreślił, że z pewnością przejdzie on do historii, jako rok przełomowej zmiany dotyczącej funkcjonowania rynku detalicznego obrotu lekami w Polsce i pozycji zawodowej farmaceuty.
Uchwalona 9-go kwietnia 2017 roku przez polski Parlament nowelizacja prawa farmaceutycznego to niewątpliwy sukces i efekt ciężkiej wieloletniej pracy samorządu aptekarskiego. Patrząc wstecz pierwszą szansę na uchwalenie tak kluczowych zapisów prawa mieliśmy już dziesięć lat temu, niestety rozpisane wtedy przedterminowe wybory i zmiana opcji politycznej spowodowała, że na osiem lat politycy pozostali głusi na postulaty środowiska aptekarskiego. Kolejna szansa pojawiła się po ostatnich wyborach parlamentarnych. Sytuacja aptek indywidualnych stale ulegała pogorszeniu, słabła również pozycja zawodowa polskich farmaceutów. Jak stwierdził Prezes Łukasiński,  była to być może ostatnia szansa na gruntowną reorganizację sektora detalicznego obrotu lekami w Polsce i ratowanie pozycji zawodowej farmaceutów. Pomimo sprzyjającej atmosfery politycznej nie było to łatwe przedsięwzięcie. Niezwykle ważny w tej debacie był odpowiedni dobór argumentacji. Wykazanie, że nie o partykularny interes tylko jednej grupy zawodowej walczymy, ale przede wszystkim o utrzymanie kontroli Państwa polskiego nad systemem dystrybucji leków w Polsce. Ma to bowiem bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne polskich pacjentów.
Przełomowym momentem było niewątpliwie zaproszenie  prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do Kancelarii Pani Premier w charakterze konsultanta. Dało to niepowtarzalną możliwość aby na najwyższym szczeblu przedstawić zagrożenia płynące z postępującej monopolizacji rynku farmaceutycznego w Polsce. W trakcie spotkania zostało wyraźnie podkreślone, jakim ważnym wsparciem systemu ochrony zdrowia są wysoko wykwalifikowani polscy farmaceuci sprawujący opiekę nad swoimi pacjentami w polskich aptekach, szczególnie w sytuacji, gdy mamy tak niekorzystny wg. WHO stosunek ilości lekarzy na 1000 pacjentów. Podkreślałem, stwierdził Prezes Łukasiński, jak groźna jest, ze względów ekonomicznych i dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, utrata kontroli przez Państwo nad szeroko pojętą polityką lekową. Warto korzystać z doświadczeń innych państw europejskich na tym polu np. Norwegii. Nie możemy również zapominać, że wykształcenie tak wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jakimi są polscy farmaceuci to około 7 mld złotych. W wypadku monopolizacji rynku aptecznego prawie połowa może już nigdy nie znaleźć pracy w zawodzie, co prócz osobistych tragedii stanowi wielka stratę dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Był to, jak zauważył mgr Łukasiński, dopiero początek ciężkiej batalii trwającej przez poszczególne posiedzenia komisji sejmowych. Szczęśliwie argumentacja i materiały przygotowane między innymi przez naszą Izbę Okręgową zostały wysoko merytorycznie ocenione przez posłów. Pomimo zaangażowania olbrzymiej ilości sił i środków ze strony przeciwników procedowanej nowelizacji, oraz interwencji obcych ambasad, co stanowi samo w sobie sytuację niezwykłą, polski Sejm 9-go kwietnia 2017 r. uchwalił nowelizację ustawy Prawo Farmaceutyczne. Mamy świadomość, że jest to dopiero solidny fundament i pierwszy krok do pełnej reorganizacji polskiej farmacji. Pozostaje wiele problemów do rozwiązania wierzę jednak, stwierdził Paweł Łukasiński, że wspólną ciężką pracą sprostamy wyzwaniom, jakie jeszcze przed nami pozostają. Musimy wypracować najlepsza strategię i przedstawić ją politykom. Temu mam nadzieję poświęcony będzie miedzy innymi obecny zjazd.

Pan poseł Wojciech Murdzek na wstępie podziękował za pomoc i, jak podkreślił, merytoryczne wsparcie, jakie na każdym etapie legislacyjnym otrzymywał on osobiście, oraz posłowie pracujący nad nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, ze strony Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.  To dziesiątki spotkań i konsultacji z Panem Prezesem Pawłem Łukasińskim, to setki stron dokumentów przygotowanych we współpracy z Panem mecenasem Piotrem Sędłakiem, i Panem Wiceprezesem Piotrem Bohaterem. Było to niezwykle istotne wsparcie dla posłów komisji sejmowej ze względu na to, że przeciwnicy procedowanych zmian zaangażowali spore siły i środki także w postaci szerokiego zaplecza prawnego, aby do uchwalenia nowelizacji w takim kształcie nie dopuścić. Jak stwierdził Pan Przewodniczący, takich emocji jak podczas procedowania obecnych zmian to w tej trzyletniej kadencji Sejmu nie pamięta. Staje się to zrozumiałe dopiero, gdy uświadomimy sobie, że w rzeczywistości stawką nie był interes jednej grupy zawodowej, lecz tak naprawdę polityka lekowa całego Państwa i bezpieczeństwo zdrowotne polskich obywateli w perspektywie wieloletniej.  Musimy pamiętać, że jest to dopiero pierwszy etap gruntownej naprawy sektora obrotu lekami w Polsce. Pozostają nadal niezałatwione sprawy związane z nielegalnym wywozem leków, napływem leków podrobionych, co staje się problemem na skale światową. Nie udało się załatwić wszystkich spraw jednocześnie ze wzglądu na wspomniany ogromny opór środowisk nieprzychylnych wprowadzanym regulacjom. Istniało realne zagrożenie, że nie uda się w takiej sytuacji uchwalić niczego. Dokonaliśmy wspólnie wyboru, ale nie zapominamy o pozostałych problemach i będziemy je, jako parlamentarzyści, sukcesywnie rozwiązywać. Obecnie procedowana jest niewielka, ale niezwykle ważna nowela prawa farmaceutycznego będąca częścią szerszych zmian dotyczących przedsiębiorców w Polsce. Chodzi o rozwiązanie problemów związanych z dziedziczeniem firm prowadzonych przez osoby fizyczne.
Mam nadzieje, podkreślił na zakończenie Przewodniczący Murdzek,  że przy Państwa dalszym wsparciu uda się w niedługim czasie rynek detalicznego obrotu lekami w Polsce uzdrowić.

  Zabierając głos Pan Zbigniew Chałat pogratulował determinacji i skuteczności środowisku aptekarskiemu w dążeniu do celu. Wyraził zrozumienie dla problemów dręczących polskich aptekarzy, także ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety, jak stwierdził, obecnie obowiązujące uregulowania prawne nie pozwalają na dowolność interpretacji.
Dr n. wet. Jana Dorobek podziękował za zaangażowanie Prezesa Pawła Łukasińskiego w tworzenie Dolnośląskiego Forum Zawodów Medycznych Zaufania Publicznego zrzeszającego lekarzy, farmaceutów, lekarzy weterynarii, pielęgniarki i położne. Powstanie takiej platformy umożliwia wspólne rozwiązywanie problemów nurtujących nasze środowiska. To niezwykle ważna inicjatywa dojąca nadzieję, że głos środowisk medycznych nie pozostanie niezauważony.
 
  Pani Prezes Alina Górecka stwierdziła, że w minionym roku został wykonany niezwykle ważny krok w kierunku utrzymania niezależności aptekarstwa polskiego. Musimy mieć świadomość, że jest to dopiero krok pierwszy. Nadal obserwujemy, choć na mniejszą skal, postępująca koncentrację np. poprzez kupowanie udziałów spółek kapitałowych. Wiele aptek indywidualnych ma nadal problem z dostępem do leków tzw. deficytowych. Niezwykle ważne staje się w obecnej sytuacji  wyegzekwowanie antykoncentracyjnych zapisów prawa mówiących o zakazie posiadania więcej niż jednego procentu aptek na terenie województwa. Problem niewystarczającej ilości farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych, o którym mówi ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli. To kolejne problemy wymagające szybkiego rozwiązania.
 
  Jak zauważył dr n. farm. Piotr Brukiewicz musimy mieć świadomość, że niewątpliwy sukces, jakim są uchwalone ostatnio zmiany w prawie farmaceutycznym nie jest dany raz na zawsze. Konieczna jest wspólna praca nad kolejnymi ważnymi dla polskiej farmacji rozwiązaniami legislacyjnymi.  Bardzo istotne jest napisanie ustawy o zawodzie, która w całościowy sposób regulowałaby funkcjonowanie zawodu farmaceuty. Poważnym problemem dla wielu aptek jest ograniczony dostęp do tzw. leków deficytowych. To są wyzwania, które dziś przed nami stoją i którym musimy wspólnie sprostać.
 
  Zabierając głos mgr farm. Piotr Bohater podziękował Panu posłowi Wojciechowi Murdzkowi za obecność i zrozumienie dla naszych starań o obronę polskiej farmacji. Pan Poseł był obecny i na naszym poprzednim zjeździe, co zawsze daje cenną możliwość poznania punktu widzenia parlamentarzystów na sprawy polskich farmaceutów.
Słowa podziękowania, stwierdził Wiceprezes Bohater, nalezą się bez wątpienia wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad tym projektem. Szczególne jednak słowa uznania nalezą się Panu Prezesowi Pawłowi Łukasińskiemu. Podkreślane było to już dwa i pół roku temu podczas naszego zjazdu wyborczego i potwierdził to dzisiaj Pan poseł Wojciech Murdzek. Osobiste zaangażowanie, prawdziwy zmysł polityczny, umiejętność skupienia się na rzeczach najważniejszych i wreszcie przemyślany i skuteczny dobór argumentów w niełatwych, dynamicznych warunkach twardej debaty politycznej i sporu z przeciwnikami w komisjach sejmowych to umiejętności, dzięki którym Pan prezes Łukasiński mógł tak skutecznie zabiegać o uchwalenie tak fundamentalnych dla nas zapisów prawa. Upoważnił go do tego zeszłoroczny zjazd delegatów naszej Izby i ten mandat można powiedzieć w całości wypełnił.
Nie od dziś wiadomo, że nie wystarczy mieć racje, ale trzeba umieć do tej racji przekonać.
Jak zauważył Piotr Bohater, dzięki swojemu ośmioletniemu doświadczeniu na stanowisku koordynatora departamentu spraw zagranicznych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej i wielu spotkaniom z prezesami izb aptekarskich państw europejskich, można zdecydowanie stwierdzić, ze takie sytuacje, kiedy merytoryczność argumentacji po prostu nie wystarcza nie należą do rzadkości. Przykład naszych zachodnich sąsiadów, którzy borykają się z zalewem wysyłkowej sprzedaży leków na receptę za przysłowiowy grosz z terenu np. Holandii i od ponad roku nie są w stanie przeforsować uregulowań prawnych pozwalających ten proces zatrzymać powinien być dla nas pouczający. Duże korporacje, potężne koncerny są w stanie wygenerować tak silne oddziaływania lobbingowe, ze dotarcie do polityków z argumentacją czysto merytoryczna staje zwyczajnie niemożliwe. Należy, więc tak przemyśleć sposób argumentacji, aby przez ten szum dezinformacji się przebić. Można wiec śmiało powiedzieć, że gdyby nie głębokie zrozumienie Prezesa Łukaśińskiego dla mechanizmów rządzących polityką, oraz skupienie się na sprawach najważniejszych i podjecie działań wykraczających daleko poza obowiązki Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej to mogłoby się nam zwyczajnie nie udać.
Musimy sobie wszyscy zdać sprawę, podkreślił Wiceprezes, z tego, że nie ma tak naprawdę rozbieżności miedzy interesem właściciela apteki indywidualnej, magistra farmacji tam zatrudnionego, magistra farmacji pracującego w aptece sieciowej, szpitalnej, czy pracownika naukowego uczelni. Walczymy o pewną, spokojna przyszłość dla wszystkich członków naszego samorządu. Sukces odczujemy wszyscy wspólnie, zaś ewentualna porażka dotknie każdego z nas i o tym musimy pamiętać. Jeśli właścicielami aptek pozostaną farmaceuci to my, jako grupa zawodowa będziemy mieli realny wpływ na to, w jaki sposób jest wykonywany zawód magistra farmacji w polskich aptekach. Jeśli nie, to ranga zawodu bezpowrotnie upadnie. Potwierdza to doświadczenie wielu krajów, trzeba tylko chcieć z tych doświadczeń korzystać. Jak powiedział wczesniej Prezes Łukasiński to, co się wydarzyło to dopiero początek, szansa, jeśli z niej skorzystamy i zbudujemy solidny fundament to spokojni o przyszłość będziemy mogli zajmować się dopracowywaniem pozostałych elementów, stwierdził na zakończenie mgr Piotr Bohater.

Po zakończeniu części oficjalnej z udziałem zaproszonych gości zjazd rozpoczął obrady. Przewodniczącym zjazdu wybrany został mgr farm. Piotr Bohater, zastępca przewodniczącego zjazdu wybrany został mgr farm. Paweł Łukasiński, wybrano prezydium zjazdu, oraz skład komisji zjazdowych. Następnie odbyło się wystąpienie organów Dolnośląskiej izby Aptekarskiej i przyjęcie uchwał zjazdowych, w tym preliminarz na 2018 r.

  • UCHWAŁA 1/VII/2018 - o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok 2017 - głosowanie jawne, przyjęte jednogłośnie
  • UCHWAŁA 2/VII/2018 – o przyjęciu sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2017 - głosowanie jawne, przyjęte jednogłośnie
  • UCHWAŁA 3/VII/2018 – o przyjęciu sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego za rok 2017 - głosowanie jawne, przyjęte jednogłośnie
  • UCHWAŁA 4/VII/2018 – o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz o udzieleniu absolutorium ORA - głosowanie jawne, przyjęte jednogłośnie
  • UCHWAŁA 5/VII/2018 - preliminarz dochodów i wydatków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu na 2018 rok - głosowanie jawne, przyjęte jednogłośnie

Następnie odbyła się dyskusja nad przyjęciem dwóch uchwał dotyczących przyznania mgr. farm. Pawłowi Łukasińskiemu tytułu Honorowego Prezesa ORA DIA. Przyjecie tych uchwał rekomendowała zjazdowi Okręgowa Rada Aptekarska DIA.
Jako wnioskodawca w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej głos zabrał mgr farm. Piotr Bohater. Tytuł Honorowego Prezesa funkcjonuje w wielu krajach i stanowi dowód uznania dla ponad przeciętnych zasług i poświecenia dla samorządu aptekarskiego. Jak zostało już tutaj powyżej kilkakrotnie powiedziane Prezes Paweł Łukasiński wykazał się wiedzą, ofiarnością i zaangażowaniem daleko wykraczającym poza zwykłe obowiązki prezesa Okręgowej izby Aptekarskiej.  Argumentacja, jakiej używał podczas prac nad nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne została wysoko oceniona w kancelarii premiera i sejmu Rzeczypospolitej. To kancelaria Sejmu wysyłała zaproszenia na posiedzenia Komisji sejmowej dla Prezesa Łukasińskiego. Znamienne, że takie zaproszenie ani razu nie wyszło z Naczelnej Izby Aptekarskiej. Już po uchwaleniu nowelizacji został małostkowo pominięty przy okazji oficjalnych podziękowań przez Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Możemy, więc sami na terenie naszej Izby Okręgowej w ten skromny sposób uhonorować mgr farm. Pawła Łukasińskiego w dowód uznania jego zasług dla aptekarstwa polskiego. Tytuł ten jest jedynie symboliczny, nie wiąże się z żadną gratyfikacja finansowa ani z przywilejami, czy uprawnieniami. Będzie jedynie wyrazem naszego uznania i wdzięczności.
Mecenas Piotr Sędłak pokrótce przedstawił kilkanaście opracowań, jakie przygotowała Dolnośląska Izba Aptekarską w trakcie prac nad nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne. Podkreślił, że przesłana dokumentacja była zawsze wysoko oceniana przez posłów, a często przygotowywana była w trybie pilnym na prośbę kancelarii sejmu przed posiedzeniami komisji.
Po krótkiej dyskusji delegaci przystąpili do głosowania nad uchwałami.
UCHWAŁA 6/VII/2018 - w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowego Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu” została przyjęta większością głosów w głosowaniu jawnym (90 obecnych delegatów, 7 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymujących się)
UCHWAŁA 7/VII/2018 - w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu” została przyjęta większością głosów w głosowaniu jawnym (90 obecnych delegatów, 6 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymujących się)

Po głosowaniu Pan prezes Paweł Łukasiński podziękował delegatom za przyznane wyróżnienie i okazane zaufanie. Przyznał, że choć sukces w postaci uchwalonej nowelizacji jest duży to jest to dopiero połowa drogi i póki starczy sił nadal nieustanie w staraniach o lepszą przyszłość aptekarstwa polskiego.

Rozpoczynając dyskusję nad problemami nurtującymi nasze środowisko przewodniczący zjazdu Piotr Bohater stwierdził, że zjazd powinien w drodze dyskusji ustalić, jakie sprawy są kluczowe z punktu widzenia utrzymania właściwej rangi zawodu farmaceuty a jakimi można się zająć w następnej kolejności. Zwrócił uwagę na to, że w negocjacjach z politykami można przedstawić krótką i konkretna listę postulatów zawierająca dwa może trzy punkty. Wybrane postulaty winny w pierwszej kolejności zagwarantować funkcjonowanie polskich aptek w przyszłości a co za tym idzie zapewnić miejsca pracy dla naszych koleżanek i kolegów – polskich farmaceutów. To jest w tej chwili priorytet. To jest ten następny krok, jaki po ostatniej nowelizacji Prawa Farmaceutycznego musimy wykonać abyśmy w przyszłość mogli spoglądać spokojnie. Kiedy zbudujemy już ten solidny fundament przyjdzie czas na rozwiązywanie innych spraw. Na tym dziś musimy się skupić.

Delegaci w toku dyskusji zwracali uwagę na konieczność wyegzekwowania przepisów antykoncentracyjnych mówiących o posiadaniu przez jeden podmiot 1% aptek w województwie, jak również o wprowadzonym przez ostatnia nowelizację limicie ilościowym 4 aptek. Dziś przepisy te SA często omijane np. poprzez przejęcia kapitałowe. Palącym problemem jest wyeliminowania zjawiska tzw. „odwróconego łańcucha dostaw” produktów leczniczych, uporządkowanie rynku zaopatrzenia aptek poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie sprzedaży bezpośredniej i wpływu firm farmaceutycznych na limitowanie dostępności produktów leczniczych, poprzez np. żądanie skanów recept. Zwracano uwagę na konieczność podniesienia wysokości taxy laborum. Konieczne jest uregulowanie sprawy pobierania próbek suplementów diety przez inspekcję sanitarną, co w wielu przypadkach generuje dodatkowe koszty dla aptek. Dyskutowano również nad ustanowieniem przepisów prawnych umożliwiających dofinansowanie dyżurów nocnych w aptekach na wzór rozwiązań funkcjonujących w innych krajach unii europejskiej np. w Niemczech. W opinii zjazdu uregulowania wymaga kwestia obrotu poza aptecznego produktami leczniczymi. Związany z tym brak nadzoru fachowego i wynikające z tego częste przypadki zatruć u pacjentów stanowią realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Przedstawiciele farmacji szpitalnej zwracali uwagę na konieczność rozwiązania problemu zatrudnienia w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, tj. występującego na tym polu niedoboru pracowników, oraz na potrzebę uszczegółowienia listy wyrobów medycznych, które powinny znajdować się w aptece szpitalnej np. poprzez wydzielenie rodzajów wyrobów, na te, które powinny znajdować się w aptece szpitalnej oraz te, znajdujących się w działach zaopatrzenia szpitali. Delegaci zobowiązali Prezesa i Okręgową Radę Aptekarską Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do przedłożenia listy ww. postulatów Naczelnej Radzie Aptekarskiej celem intensyfikacji działań na tych polach.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu zamknął obrady XXX Okręgowego Zjazdu DIA i podziękował wszystkim uczestnikom za udział.

Remigiusz Komarczewski

Galeria

Nowe z forum

Zatrudnię Technika Farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik

Zatrudnię Magistra Farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister

DĘBNO - mgr

Forum / praca / dam pracę / magister

Magister Farmacji - Szczecinek

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.