Zjazd Aptekarzy DIA - 2007

Warto przypomnieć, że doroczny Zjazd Aptekarzy jest najważniejszym organem Izby Aptekarskiej. Jest to także prezentacja całokształtu działań Izby w minionym roku i ich podsumowanie, forum wymiany informacji i poglądów przedstawicieli całego środowiska, a co za tym idzie, wytyczenie samorządowi celów i zadań na kolejny rok.

Kolejny Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej odbył się w dniach 30-31 marca 2007 r., a wzięło w nim udział 78 delegatów spośród 125 wybranych przez dolnośląskich aptekarzy. Przybyli nań także znani wszystkim goście, a wśród nich: mgr Urszula Sławińska-Zagórska, prof. Janusz Pluta, prof. Kazimierz Gąsiorowski oraz dr Wojciech Giermaziak (wiceprezes NRA i prezes Łódzkiej OIA) i dr Jerzy Borowiec (wiceprezes Izby Lekarsko-Weterynaryjnej).

 

  
Prezydium Zjazdu

Prezes DIA Joanna Piątkowska, po wygłoszeniu swojego podsumowania minionego roku, wręczyła Złote Odznaki DIA osobom, których stała przychylność i współpraca, na przestrzeni ostatnich kilku lat wielokrotnie usprawniała liczne działania DIA. Byli to: dr Wojciech Giermaziak, mgr Andrzej Wierzbowski i mgr Zdzisław Szustak.

 Następnie sprawozdania z działalności w 2006 r. przedstawili: skarbnik DIA (wykonanie preliminarza z roku 2006 i przedstawienie preliminarza na rok 2007) oraz przewodniczący podstawowych agend Izby: Rady Aptekarskiej, Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu Aptekarskiego, po czym podjęto uchwały nr 1-5 zatwierdzające je (wszystkie sprawozdania i uchwały znajdziecie Państwo na łamach Pharmakonu nr 4/2007).

W części popołudniowej pierwszego dnia obrad delegaci przystąpili do dyskusji nad stanem obecnym i kierunkami przyszłych działań samorządu aptekarskiego. Podobnie jak w roku ubiegłym podzielono problematykę Zjazdu na cztery grupy tematyczne, których uczestnicy obradowali równolegle. Były to: panel dot. aptek szpitalnych, panel dot. aptek otwartych (prow. mgr Artur Owczarek), panel ekonomiczny (prow. mgr Piotr Bohater), panel - nauka, szkolenia i etyka (prow. dr Arkadiusz Borkowski).

Następnego dnia podsumowywano dyskusje panelowe. Przewodniczący poszczególnych grup odczytali swoje oświadczenia i apele, które zostały przyjęte przez Zjazd jako rezolucje.

REZOLUCJE przyjęte na XVI Okręgowym Zjeździe Aptekarzy DIA

I. XVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy wyraża zainteresowanie możliwością przystąpienia indywidualnych właścicieli aptek do "klastra e-zdrowie" zarządzanego przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny. Jednocześnie proponuje się, aby na czerwcowym spotkaniu aptekarzy przeprowadzić dokładną prezentację zasad przystąpienia do "klastra e-zdrowie".

II. XVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Okręgową Radę Aptekarską do podjęcia działań umożliwiających korzystanie z funduszy europejskich w latach 2007-2013 przez członków samorządu aptekarskiego.

III. XVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy DlA we Wrocławiu uznaje za celowe materialne wspieranie studentów Wydziału Farmacji, ostatnich lat studiów dziennych, osiągających wysokie wyniki w nauczaniu. XVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy DlA we Wrocławiu zobowiązuje ORA do podjęcia uchwały o treści stanowiącej załącznik do niniejszej rezolucji.

Załącznik do Rezolucji III § 1. 1. Przyznaje się stypendia w kwocie po 500,00 zł miesięcznie dla dwóch wytypowanych studentów IV i V roku studiów. 2. Zobowiązuje się Prezesa ORA do wystąpienie do Dziekana Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu o przedstawienie, w porozumieniu z samorządem studenckim, listy studentów wraz z wynikami nauczania osiągniętymi za III i IV rok studiów, celem wytypowania kandydatów do przyznania im stypendium. 3. Decyzję w sprawie przyznania stypendium wybranym kandydatom podejmuje Prezydium ORA w formie uchwały. 4. Przyznane stypendia wypłacane będą do 10-go każdego miesiąca, w miesiącach X, XI, XII, I, II, III.IV, V, VI. § 2. 1. W przypadku, gdy według listy, o jakiej mowa w § 1 ust.2, kilku studentów osiągnie identyczne wyniki w nauczaniu, Prezydium uwzględni dodatkowo sytuację materialną studenta. 2. Dopuszcza się przyznanie stypendium dwóm studentom IV roku oraz dwóm studentom V roku, w kwocie po 250,00 zł miesięcznie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium ORA.

IV. Zwracamy się do Naczelnej Rady Aptekarskiej o pilne zlecenie sporządzenia opinii prawnej dotyczącej uchwalonej nowelizacji art. 52 ust.3 pkt 4 Prawa Farmaceutycznego. Należy wyjaśnić, czy obniżona cena leku refundowanego może być określana jako cena urzędowa.

V. W związku z wykreśleniem w uchwalonej nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne art. dotyczącego zakazu reklamy aptek, zwracamy się do Naczelnej Rady Aptekarskiej o podjęcie intensywnych prac zmierzających do zmiany rządowego projektu nowelizacji ustawy o cenach.

VI. XVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy DlA we Wrocławiu zobowiązuje Okręgową Radę Aptekarską do uwzględniania informacji o stopniu realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów (Dz.U.132/1238/2003) przy wydawaniu dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu opinii o kandydatach na kierowników aptek. Wykonanie uchwały ORA powierzyć należy Prezydium ORA, po opracowaniu przez Przewodniczącego Komisji ds. Kontaktów z Inspekcją Farmaceutyczną, we współdziałaniu z Przewodniczącym Komisji ds. Nauki i Szkolenia, treści zalecanej informacji.

Bezpośrednio po zakończeniu Zjazdu, prof. Kazimierz Gąsiorowski wygłosił wykład pt. "Posocznica (sepsis) - patomechanizm, zasady rozpoznawania i nowe strategie leczenia".

W trakcie Zjazdu zaprezentowano program pod nazwą "Świat Zdrowia" hurtowni TORFARM, który był sponsorem głównym Zjazdu.

Maria Chmielewska

Nowe z forum

Zatrudnię Technika Farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik

Zatrudnię Magistra Farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister

DĘBNO - mgr

Forum / praca / dam pracę / magister

Magister Farmacji - Szczecinek

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.