Zjazd Aptekarzy DIA 2009

Jak co roku, delegaci wybrani przez aptekarzy dolnoślaskich spotkali się w dniach 7-8 marca 2009 r. na Zjeździe Okręgowym, aby omówić najbardziej palące problemy środowiska farmaceutycznego i znależć sposób na ich rozwiązanie oraz zaplanować kierunki działań na cały 2009 rok.  Zjazd poprowadził prezes DIA mgr Piotr Bohater. Przywitał wszystkich delegatów i przybyłych gości, odczytał listy od nieobecnych gości, a także podziękował sponsorom. W swoim wystąpieniu inaugurującym Zjazd omówił największe dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania dla samorządu na najbliższy rok i przedstawił skalę i złożoność problemów, które należy rozwiązać w obecnej kadencji. Następnie minutą ciszy uczczono farmaceutów, którzy odeszli z naszego grona w ubiegłym roku.

Po uprawomocnieniu się Zjazdu, stwierdzonym przez Komisję Mandatową – obecnych było 82 delegatów (spośród 106 wybranych), rozpoczęto obrady. Sekretarz DIA mgr Paweł Łukasiński odczytał sprawozdanie z prac Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA w ubiegłym roku, a przewodniczący poszczególnych agend DIA (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Aptekarski, Komisja Rewizyjna) odczytali swoje sprawozdania za miniony rok. Skarbnik DIA mgr Zbigniew Madurowicz omówił wykonanie preliminarza za 2008 r. i przedstawił projekt preliminarza na 2009 r. Następnie podjęto odnośne uchwały i rezolucję oraz przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Aptekarskiej i Sądu Aptekarskiego.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do debaty nad bieżącymi problemami środowiska, tradycyjnie prowadzonymi w dwóch panelach tematycznych – aptek ogólnodostępnych i aptek szpitalnych. W ramach panelu „apteki ogólnodostępne” były omawiane tematy przedstawione przez:

·         mgr. Piotra Jóźwiakowskiego nt. opieki farmaceutycznej,

·         mgr Olgę Fedorowicz nt. szkoleń ustawicznych,

·         mgr. Piotra Bohatera nt. prawa farmaceutycznego. 

Po długich dyskusjach uczestnicy panelu aptek ogólnodostępnych wypracowali:

·         apel do członków samorządu w sprawie kandydowania do Sejmu RP: „XIX OZA zwraca się z apelem do wszystkich członków DIA we Wrocławiu o przeanalizowanie kwestii celowości podjęcia działań zmierzających do wyboru na posła Sejmu RP członka naszego samorządu oraz o ewentualne wskazanie kandydatów na posła chcących kandydować z listy dającej szansę na pozytywny wynik wyborów”;

·         apel do członków samorządu w sprawie programów lojalnościowych: „XIX OZA zwraca się z apelem do wszystkich członków samorządu – aptekarzy uczestniczących w programach lojalnościowych o pisemne przekazanie DIA we Wrocławiu swoich doświadczeń, które umożliwiłyby realną ocenę zalet i wad tych programów oraz wynikających z tego dla aptek konsekwencji, zarówno krótko- jak i długotrwałych”;

·         oświadczenie w sprawie priorytetów w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne: „Za najważniejsze elementy przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o cenach są kolejno:

1)                   zakaz reklamowania aptek,

2)                   wprowadzenie cen stałych na leki refundowane,

3)                   uszczelnienie przepisów antykoncentracyjnych,

4)                   wprowadzenie kryteriów geograficznych i demograficznych otwierania nowych aptek”;

·         rezolucję w sprawie monitorowania wykonania Rezolucji XVIII OZA DIA we Wrocławiu w sprawie systemu punktowania szkoleń ciągłych: „Zobowiązuje się Okręgową Radę Aptekarską DIA we Wrocławiu do monitowania w NRA wykonania rezolucji XVIII OZA DIA, a w szczególności rezolucji dotyczącej modyfikacji systemów punktowania szkoleń ciągłych farmaceutów, w tym przez likwidację tzw. punktów twardych (analogicznie do systemu stosowanego w szkoleniach ciągłych lekarzy)”. 

W trakcie panelu „apteki szpitalne” dyskutowano na temat aktualnych spraw zawodowych aptekarzy szpitalnych, tj.: zatrudnienia, wyposażenia aptek szpitalnych i wymogów lokalowych, wyrobów medycznych, szkoleń. Uczestnicy panelu aptek szpitalnych zgłosili rezolucję w sprawie zapewnienia ciągłego zaopatrzenia aptek szpitalnych w produkty lecznicze niezbędne dla ratowania życia:

„Zobowiązuje się Okręgową Radę Aptekarską we Wrocławiu o zgłoszenie do NRA wniosku o wystąpienie do ministra zdrowia o podjęcie działań mających na celu zapewnienie ciągłego zaopatrzenia aptek szpitalnych w produkty lecznicze niezbędne dla ratowania życia, poprzez:

·         egzekwowanie od producentów stosowania się do komunikatu prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie powiadomienia prezesa Urzędu przez podmioty odpowiedzialne o tymczasowym lub stałym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym,

·         usprawnienie prac komisji zwolnień dopuszczających do obrotu wyprodukowane kolejne serie produktów leczniczych,

·         rozszerzenie możliwości stosowania importu docelowego na produkty, których produkcji zaniechano oraz jednoczesne uproszczenie procedury importu docelowego”. 

Trzeba podkreślić, że w tym roku w trakcie dyskusji panelowych rozmawiano wyjątkowo otwarcie o największych problemach farmaceutów, m. in. w aspekcie funkcjonowania aptek przy braku najważniejszych zmian legislacyjnych. Dyskutowano nad obiektywną oceną pozytywnych i negatywnych stron angażowania się aptekarzy w programy lojalnościowe, grupy zakupowe itp.  

W pierwszym dniu obrady przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych, ale warto było – jak mówili ich uczestnicy. Następnego dnia podsumowano dyskusje panelowe i drogą głosowania jawnego przyjęto postanowienia zjazdowe, które będą wskazywać kierunek działań przedstawicieli samorządu na najbliższy rok. Po zamknięciu Zjazdu delegaci z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr. Jerzego Medyńskiego pt. „Terapia przewlekłej choroby żylnej – dzisiejsze standardy”.

Oprac. i fot. Maria Chmielewska 

Nowe z forum

Zatrudnię Technika Farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik

Zatrudnię Magistra Farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister

DĘBNO - mgr

Forum / praca / dam pracę / magister

Magister Farmacji - Szczecinek

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.